Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hästliden

Sverige / Andra aktiviteter / Projekt

Hästliden är ett vindkraftprojekt i Piteå kommun som ingick i Statkrafts förvärv av Svevind oktober 2023. Projektet är under utveckling och alla siffror och värden som redovisas nedan är preliminära och kan ändras under projektets slutförande.

Antal turbiner 85 st.
Estimerad årlig produktion 2,4TWh

Tillståndsansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 1 juli 2021 och kommer nu att handläggas och prövas av domstolen. 

Ansökan omfattar högst 85 vindkraftverk i projektområdet Hästliden med en maximal totalhöjd på 300 meter. Inför ansökan har man genomfört flera utredningar och inventeringar. Verksamhetens miljöeffekter har utretts, liksom åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Inkomna frågor och synpunkter från samrådet har fungerat som underlag för det arbetet med miljöbedömningen, inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, där bland annat frågan om miljöeffekter och skyddsåtgärder behandlats.

 

Samrådshandling – Hästliden

Utforska vår verksamhet i Sverige