Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hästliden

Sverige / Vindkraft / Projekt

Hästliden, är en del av vindkraftsprojektet Markbygden, etapp 3. Projektet är under utveckling. Parken planeras uppgå till maximalt 85 vindkraftverk, med en förväntad årlig produktion på 2,4 TWh.

Projekt Hästliden beräknas uppgå till maximalt 85 vindkraftverk med en förväntad årlig produktion på 2,4 TWh.

Tillståndsansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 1 juli 2021 och handläggs av domstolen.

Den nya planerade verksamheten med högre verk än i befintligt tillstånd, är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Det innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram av verksamhetsutövaren. Då verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan har samrådet genomförts som ett avgränsningssamråd, där även allmänheten bjudits in och givits möjlighet att lämna synpunkter. Avgränsningssamrådet genomfördes under juni till september 2020.

Inför ansökan har flera utredningar och inventeringar genomförts. Verksamhetens miljöeffekter har utretts, liksom åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Inkomna frågor och synpunkter från samrådet är underlag för arbetet med miljöbedömningen, inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, där bland annat frågan om miljöeffekter och skyddsåtgärder behandlats.

Alla siffror och värden relaterade till antalet turbiner, uteffekt och beräknad produktion är preliminära och kan ändras under projektets slutförande.

Projektet var del av Statkrafts förvärv av Svevind i oktober 2023.

Utforska vår verksamhet i Sverige