Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hållbarhet

Att minska utsläppen av växthusgaser är en av de viktigaste frågorna på den världspolitiska agendan. FN:s klimatpanel pekar ut omställningen till förnybar energi som en av åtgärderna för att minska utsläppen. På EU-nivå har beslut tagits om att 20 procent av energiproduktionen 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Statkraft bedriver verksamhet som stödjer övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi genom att tillhandahålla förnybara och hållbara energilösningar.

År 2017 var över 97 procent av Statkrafts energiproduktion baserad på förnybara energikällor, och nya investeringar görs enbart inom förnybar energi. Men alla former av kraftproduktion medför ingrepp i naturen. Strukturerat miljöarbete i linje med internationell praxis gör att ingreppen blir så små som möjligt och kompenserar för negativa miljöeffekter.

Klimat

Klimatförändringar och global uppvärmning är bland de största utmaningar i vår tid. Vår produktion av förnybar energi genom vattenkraft har en mycket begränsad klimatpåverkan. Driften av kraftverken och reservoarerna kan justeras för att mildra effekterna av översvämningar eller torka. De stora vattenmagasinen möjliggör att vi kan producera energi även under perioder av låg tillrinning. Flexibiliteten kan användas för att komplettera flera förnybara energikällor såsom sol- och vindkraft.

Som producent av förnybar energi påverkas Statkraft av klimatförändringar. För det första kan skiftande tillgång på naturresurser (nederbörd, avrinning och vind) ha en direkt påverkan på våra anläggningars lönsamhet. Dessutom påverkar utformningen av klimatpolitiken nuvarande och framtida verksamhet och affärsmöjligheter.

Som den ledande aktören inom förnybar energi i Europa behöver Statkraft ha grundlig förståelse av regelverket, nationell och internationell klimatpolitik, förhandlingar och processer samt hur klimatförändringar påverkar våra förnybara resurser. Vi har valt ett konkret klimatscenario som utgångspunkt för Statkrafts långsiktiga analys- och utvärderingsarbete. Det kommer att hjälpa oss att använda de globala klimatmodellerna i planering och drift av våra kraftverk.

Miljö

Statkrafts kärnverksamhet består av vatten- och vindkraft. Båda teknikerna har en liten klimatpåverkan. Men som alla former av energi bidrar de till störningar i ekosystem och landskap. Statkrafts mål är att sådana ingripanden ska vara så skonsamma som möjligt och anpassade till lokala förhållanden.

Utveckling och drift av vattenkraft gör att vattendrag och regleringar kan användas på många olika sätt, till exempel för bevattning, dricksvatten, transport och rekreation. Dessutom är översvämningskontroll i reservoarerna en viktig säkerhetsåtgärd på många ställen.

Statkrafts mål är att ha en hållbar vattenförvaltning. Vi strävar mot miljövänlig drift av anläggningarna, har gjort insatser för att skapa lämpliga lek- och uppväxtområden, vi driver två fiskodlingar, sätter ut fiskrom och yngel.

Vindkraft är en förnybar energikälla som nästan är helt utsläppsfri. Målet är att i bästa vindlägen bygga senaste teknik med effektiva vindkraftverk med större rotor och högre torn och på så sätt behöva uppföra färre vindkraftverk i varje vindkraftpark. Detta ger en positiv inverkan på miljön.

Både på land och till havs möter Statkrafts vindkraftsinvesteringar miljöutmaningar. Fåglar är en återkommande utmaning – dels på grund av risken för att fåglar ska kollidera med vindkraftverk, dels eftersom vindkraftverk kan driva fågelarter från deras naturliga miljö eller riskera att bilda hinder i viktiga flyttvägar. Etablering av vindkraftverk och tillhörande infrastruktur kan påverka livsvillkoren för växter och djur, särskilt i byggfasen. Buller och landskapsestetik är saker som övervägs noggrant i samband med etableringen av nya vindkraftparker.

Statkraft är sedan 2016 partner till HydroCen i Trondheim, Norges nya storsatsning på forskning om vattenkraft. Genom kunskap och innovation ska centret bidra till att förstärka Norges ledande position inom vattenkraft.

Statkraft producerar även energi från andra källor såsom gas, biomassa, fjärrvärme samt nätutbyggnad och distribution av gas.