Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Arbetsmiljö

Statkraft vill ha en sund och stimulerande arbetsmiljö. Vi lägger vikt vid systematiskt arbete för att vidareutveckla arbetsmiljön och skapar förutsättningar för effektivitet och trivsel.

Statkraft utsågs i mars 2008 till Norges tredje bästa arbetsplats bland företag med över 250 anställda. Utnämningen gjordes av Great Place to Work Institute Norge och baseras på undersökningar bland medarbetarna.

Sjukfrånvaron är en indikator på den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Statkraft har som mål att ha en sjukfrånvaro under 4 procent. Åtgärder för en bra arbetsmiljö inkluderar:

  • IA-företag (inkluderande arbetsliv): Statkraft har varit ett IA-företag sedan 2003. Avtalet ska bidra till att främja ett mer inkluderande arbetsliv till förmån för den enskilda arbetstagaren och arbetsplatsen. På så sätt ska också sjukfrånvaron minskas.
  • Företagshälsa: Företagshälsovårdens skydds- och vårdpersonal är rådgivare och ger stöd i arbetet med att skapa hälsosamma och trygga arbetsförhållanden och arbetar förebyggande med hälsa och arbetsmiljö.
  • Mål och utvecklingssamtal för alla medarbetare som ett led i en systematisk kompetens- och medarbetarutveckling.
  • Årlig utvärdering av organisation och chefer bland alla medarbetare som bland annat tar upp strategi, mål, kompetens, organisationsförhållanden och arbetsmiljö. Målet är att kartlägga förbättringsområden och skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning.
  • AKAN (Arbetslivets kommitté mot alkoholism och narkotikamissbruk) AKAN-gruppen inom Statkraft arbetar för att förebygga missbruk på arbetet och förmedlar hjälp till anställda med missbruksproblem.
  • Statkrafts företagsidrottslag har ett brett utbud av aktiviteter, bland annat en egen kulturgrupp.
  • Företaget satsar i största möjliga mån på ergonomiskt anpassade kontorsmaterial.