Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Arbetsmiljö

Statkraft vill ha en sund och stimulerande arbetsmiljö. Vi lägger vikt vid systematiskt arbete för att vidareutveckla arbetsmiljön och skapar förutsättningar för effektivitet och trivsel.

Statkraft utsågs i mars 2008 till Norges tredje bästa arbetsplats bland företag med över 250 anställda. Utnämningen gjordes av Great Place to Work Institute Norge och baseras på undersökningar bland medarbetarna.

Sjukfrånvaron är en indikator på den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Statkraft har som mål att ha en sjukfrånvaro under 4 procent. Åtgärder för en bra arbetsmiljö inkluderar:

  • IA-företag (inkluderande arbetsliv): Statkraft har varit ett IA-företag sedan 2003. Avtalet ska bidra till att främja ett mer inkluderande arbetsliv till förmån för den enskilda arbetstagaren och arbetsplatsen. På så sätt ska också sjukfrånvaron minskas.
  • Företagshälsa: Företagshälsovårdens skydds- och vårdpersonal är rådgivare och ger stöd i arbetet med att skapa hälsosamma och trygga arbetsförhållanden och arbetar förebyggande med hälsa och arbetsmiljö.
  • Mål och utvecklingssamtal för alla medarbetare som ett led i en systematisk kompetens- och medarbetarutveckling.
  • Årlig utvärdering av organisation och chefer bland alla medarbetare som bland annat tar upp strategi, mål, kompetens, organisationsförhållanden och arbetsmiljö. Målet är att kartlägga förbättringsområden och skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning.
  • AKAN (Arbetslivets kommitté mot alkoholism och narkotikamissbruk) AKAN-gruppen inom Statkraft arbetar för att förebygga missbruk på arbetet och förmedlar hjälp till anställda med missbruksproblem.
  • Statkrafts företagsidrottslag har ett brett utbud av aktiviteter, bland annat en egen kulturgrupp.
  • Företaget satsar i största möjliga mån på ergonomiskt anpassade kontorsmaterial.