Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Miljöarbete inom vindkraftverksamheten

När Statkraft planerar att anlägga nya vindkraftverk är placeringen avgörande, inte minst ur ett miljöperspektiv. Innan arbetet inleds krävs ett miljötillstånd som sätter ramarna för hur stor miljöpåverkan får vara. Men på Statkraft är vi måna om att inte bara leva upp till de krav som ställs utan också överträffa dem.

Att bevara den biologiska mångfalden är högt prioriterad, därför är det inte aktuellt att bygga vindkraftverk på nyckelbiotoper, högklassade våtmarker och andra områden med höga naturvärden. Miljötillstånden följs kontinuerligt upp av Statkraft själva och ansvariga myndigheter för att säkerställa att verksamheten inte avviker från tillstånden.

I samband med en vindkraftsutbyggnad görs omfattande kartläggningar av exempelvis naturvärde, kulturmiljö och närboende. Statkrafts egenkontroll är omfattande och följs även upp av Länsstyrelsen. För att säkerställa att verksamheten uppfyller våra högt ställda krav måste även leverantörer och entreprenörer i både byggskede och drift acceptera och ställa sig bakom ett omfattande miljöprogram.

 

Exempel på miljöprojekt inom vindkraft:

 

  • Rovfågelundersökningar och fladdermusutredningar.
  • Delfinansierar ett forskningsprojekt som bedrivs av SLU i Umeå om hur vindkraftsexploateringen påverkar kungsörnens biotopval och häckningsframgång.