Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Säkerhet

Statkraft jobbar systematiskt med säkerhet, beredskap och krishantering. Därmed följer vi god internationell praxis. Inom Statkraft omfattar begreppet säkerhet fyra områden: skydd av personal, fysisk säkerhet, säkerhet av IT-system och informationssäkerhet.

När det gäller exempelvis politisk oro, terrorism, sabotage och organiserad brottslighet bedöms risknivån utifrån de områden där Statkraft har närvaro. Sådana bedömningar görs på såväl lokal som företagsnivå.

Alla affärsområden, kontor och operativa enheter i Statkraft har etablerat beredskapsplaner för att hantera nödsituationer på ett strukturerat och systematiskt sätt. Beredskapsövningar genomförs regelbundet i både stor och liten skala.

Statkrafts fastigheter, anläggningar och infrastruktur skyddas från obehöriga. Syftet är att förhindra industrispionage och skydda tredje man mot potentiella säkerhetsrisker. Statkraft har verksamhet i länder och områden som kan påverkas av politisk oro. Det kan innebära ett ökat behov av säkerhet och skydd av människor och tillgångar. Om hotet föranleder det kan detta innefatta beväpnat skydd. Säkerhetsåtgärderna bör alltid vara i linje med relevanta riktlinjer som Voluntary Principles on Security och Human Rights.

Statkrafts arbete med informationssäkerhet ska skydda sekretess, integritet och företagsinformation. Därför har Statkraft infört ett antal åtgärder för att förbättra koncernens förmåga att upptäcka och hantera risker och incidenter i samband med informationssäkerhet.