Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Delta

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Delta är en planerad vindkraftspark i mellersta Östersjön, cirka 55 kilometer öster om Sandhamn. Parken planeras bestå av upp till 300 vindkraftverk med en förväntad årsproduktion på närmare 20 TWh per år.

Projekt Delta är en planerad vindkraftspark, belägen i mellersta Östersjön, omkring 100 kilometer öster om Stockholm och 55 kilometer öster om Sandhamn.

Delta planeras bestå av uppemot 300 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktionen beräknas uppgå till omkring 20 TWh per år, vilket motsvarar cirka 3,2 miljoner villors hushållsel.

Vindkraftparken förväntas vara i drift omkring år 2030.

Under vintern 2021/2022 genomfördes samråd enligt miljöbalken 6 kap. för vindpark Baltic Offshore Delta. Baserat på inkomna yttranden och fortsatt lokaliseringsutredning har projektområdet justerats. Det tidigare projektområdet har delats upp i två delar, ett nordligt och ett sydligt, samt utökats österut. Därmed har ett nytt samråd som omfattar hela de nya projektområdena påbörjats.

Det uppdaterade samrådet med berörda myndigheter och andra intressenter startade i november 2023 och planeras pågå fram till 5 januari 2024. Samrådsunderlaget består av ett PM som beskriver förändringarna gällande förutsättningar, jämfört med det tidigare projektområdet, och potentiella effekter. Som bilaga ligger det tidigare samrådsunderlaget.

Projektet är en del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Måns Håkansson
offshorewindsverige@statkraft.com