Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Anläggning för vätgasproduktion planeras i Göteborgs hamn

02 nov., 2021

Göteborgs Hamns klimatmål är att minska utsläppen med 70% till 2030. Som ett led i arbetet för att minska klimatutsläppen planerar Göteborgs hamn och energibolaget Statkraft att skapa en vätgasanläggning inom hamnområdet under 2023.

Göteborgs Hamn AB och Statkraft har beslutat att gemensamt undersöka möjligheten att etablera en helt ny anläggning för produktion och hantering av grön vätgas inom Göteborgs hamn. Anläggningen planeras i starten med en kapacitet på fyra MW, med en produktion upp till ca två ton vätgas per dygn. Detta bidrar till att reducera CO2 utsläppen med minst 4 ton per dag. Kapaciteten kan utvidgas om efterfrågan och nya användningsområden tillkommer. Planeringen av projektet har pågått under hela 2021 och en förstudie med fokus på säkerhet i och runt anläggningen beräknas vara klar i början av 2022. Vätgasanläggningen planeras att vara i produktion i mitten av 2023. Projektet ingår som en del i det EU delfinansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor, NHC. Anläggningen kommer både att kunna leverera vätgas till landtransporter, i hamnen och vissa sjötransporter.

- Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och knutpunkt för transporter från fartyg, tåg och lastbil samt inrymmer en stor mängd tunga maskiner för hantering av gods. Vätgas skapar en potential att ersätta fossil diesel inom samtliga transportslag. Vi vet att det redan nu finns en stor efterfrågan i och kring hamnen att använda fordon som drivs av vägas. Flera aktörer står och stampar och vi är övertygade om att lokal produktion av vätgas kommer att innebära ett genombrott, säger Arvid Guthed, Hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB.

Den nya anläggningen innebär att förnyelsebar el kommer att omvandlas till grön vätgas som sedan kan nyttjas vid lokalt behov eller distribueras och säljas till externa köpare. Vätgasen kan lagras och användas i olika transportslag vid främst tunga transporter som kan ställas om till bränslecellsdrift. Användandet av vätgas medför i princip då inga andra utsläpp än vattenånga.

- Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och vi menar att förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter inom snar framtid. Det här projektet ökar möjligheterna för en sådan utveckling genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor både på land och till sjöss, säger Per Rosenqvist, VD Statkraft Hydrogen Sweden AB. 

Sveriges mål är att utsläppen inom inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Enligt Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi, publicerad i januari 2021, kan vätgasprojekten som är planerade i Sverige idag åstadkomma en utsläppsminskning på drygt 30 procent av Sveriges totala nationella koldioxidutsläpp.

För mer information:

Stefan Strömberg, pressansvarig på Göteborgs Hamn AB, +46 70-436 01 51, stefan.stromberg@portgot.se

Mikaela Kotschack Thurn, konsult på Statkraft, +46 72 - 378 76 76 mikaela.kotschack@reformsociety.se