Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Om Statkrafts Low Emissions Scenario vore ett pussel är det dessa bitar vi behöver

För att nå ett scenario med låga utsläpp där världen lyckas bromsa den globala uppvärmningen (och hålla den under 2 °C år 2100) måste många krafter samverka.

Det är ett komplext pussel som ska läggas. För att förstå mer bad vi senioranalytikern Espen Bakken Waagø-Wiborg att hjälpa oss att lägga pusslet och analysera alla elva delar som krävs för att uppnå en framgångsrik grön energiomställning.

Bild på skäggig man med runda glasögon och brunt hår som är analytiker på Statkraft.

Den tekniska biten

En framgångsrik och kostnadseffektiv energiomställning kräver teknisk utveckling. Större vindkraftverk, effektivare solpaneler och utveckling av mindre mogen teknik, såsom vätgasbaserad teknik och koldioxidinfångning (CCUS), kommer att leda till sjunkande priser på förnybar teknik.

Marknadsbiten

När det gäller marknadsdynamik behövs ett gott utbud av rena energilösningar och tillräcklig efterfrågan. Det handlar om att göra grön teknik mer överkomlig och tillräckligt tillgänglig för att säkerställa att utbud och efterfrågan är välbalanserade på marknaden.

Den politiska biten

Vissa tekniker för ren energi är fortfarande dyrare än sina fossila konkurrenter. Men om vi väntar på att marknaden ska anpassa sig kommer tiden inte att räcka till. En politisk satsning som uppmuntrar gröna alternativ är nödvändig, antingen genom reglering eller andra incitament, så att valet av ren energi blir det billigare och enklare alternativet.

Samarbetet

Klimatförändringarna är ett globalt problem. I dag är omställningen skev. Omställningen går snabbare i utvecklade länder, medan utvecklingsländer släpar efter. Global framgång kräver ett brett samarbete om policies, regleringar och till och med finansiering – och större tillgång till investeringar för att hjälpa alla delar av världen att utvecklas.

Koldioxidprissättningen

Koldioxidmarknader är ett effektivt politiskt verktyg som sätter ett pris på CO2-utsläpp. Detta skapar ett incitament att minska utsläppen och internaliserar priset på utsläpp i organisationers beslutsfattande. Koldioxidmarknader prioriterar inte en grön teknik framför en annan, utan prioriterar snarare slutmålet med lägre utsläpp.

Den ekonomiska biten

Energiklyftan kvarstår än i dag, och fattigdomen är fortfarande utbredd i delar av världen. Investeringar i ren energi har ofta höga initiala kostnader, och det är viktigt att förbättra möjligheterna till finansieringen till låga kostnader. Energiomställningen måste bidra till att lyfta människor och samhällen ur fattigdom och ge dem tillgång till ren och energi till överkomlig kostnad – och på så sätt stimulera inte bara energiomställningen utan också hållbar välståndstillväxt där den verkligen behövs.

Delen av leveranskedjan

Man kan ha höga ambitioner för energiomställningen, men utan material för att backa upp den blir det svårt att skala upp. Idag är delar av försörjningskedjan för förnybar energi koncentrerad till ett fåtal länder. Detta skapar en risk när det gäller stabiliteten och försörjningstryggheten. Diversifiering är nyckeln.

Det offentliga stödet

För att underlätta en snabb utbyggnad av förnybar teknik behövs offentligt stöd. Det måste finnas acceptans och stöd för att bygga landbaserad vindkraft, för att installera värmepumpar i bostäder och ersätta fossila fordon med batterifordon. Eventuellt motstånd måste hanteras och lösningar hittas så att stödet för energiomställningen upprätthålls.

Den rättvisa omställningen

Energiomställningen kommer att få spridningseffekter i ekonomier och hushåll. Höga initiala kostnader för gröna energilösningar och högre koldioxidpriser kan drabba utsatta hushåll oproportionerligt hårt, och många samhällen är fortfarande beroende av fossila industrier för sysselsättning. Omställningen får inte ske på bekostnad av utsatta hushåll. För att hantera detta krävs politiskt stöd för att hjälpa till att subventionera, stimulera och behålla människor i arbetslivet när vi arbetar mot målet om låga utsläpp.

Den hållbara biten

Naturkrisen, som kännetecknas av förlust av biologisk mångfald och skador på ekosystem, är en viktig hållbarhetsaspekt i energiomställningen. En övergång till förnybara energikällor kan mildra dessa effekter. Denna omställning måste dock göras på ett ansvarsfullt sätt för att skydda lokala ekosystem och biologisk mångfald. Hållbarhet i energiomställningen innebär en helhetssyn som inte bara omfattar att minska koldioxidutsläppen utan också att bevara den biologiska mångfalden och att upprätthålla ekosystemens hälsa.

Den saknade biten

Lågutsläppsscenariot begränsar inte den globala uppvärmningen till 1,5 °C i enlighet med Parisavtalet. Varje CO2-molekyl räknas, så för att uppnå detta måste vi minska utsläppen snabbare och vi måste gå djupare. Mogen teknik måste införas i högre takt, omogen teknik måste bli tillgänglig i stor skala snabbare och vi måste använda energin mer effektivt.