Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Svidande kritik mot Vattenmyndigheternas samrådsunderlag för miljökvalitetsnormer

03 May, 2021

Vattenmyndigheterna har tagit fram samrådsunderlag för vatten som påverkas av vattenkraft och förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 2021 – 2027. Statkraft har nu lämnat synpunkter på detta underlag och riktar svidande kritik mot de brister som finns i underlaget.

Underlaget är oerhört viktigt eftersom vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer efter beslut kommer utgöra grund för den rättsliga prövningen av vattenkraftens miljövillkor i arbetet med den Nationella planen.  Innehållet i kommer alltså att påverka vattenkraftens villkor för lång tid framöver.

De främsta bristerna som Statkraft kritiserar är följande:

  • Vattenmyndigheterna gör bedömningar, statusklassningar och analyser på en övergripande nivå istället för på lokal nivå, vilket innebär betydande risker för stabiliteten i det svenska elsystemet, stora kostnader för samhälle och verksamhetsutövare.
  • Vattenmyndigheterna saknar verktyg och metodik som säkerställer största möjliga nytta för vattenmiljön i kombination med nationell effektiv tillgång vill vattenkraftsel.
  • Regeringens grundläggande krav på ”tillförlitliga klassificeringar och väl avvägda miljökvalitetsnormer” är inte tillgodosedda. 
  • Med Vattenmyndigheternas förslag finns en betydande risk för att omprövningarna enligt nationella planen kommer att dra ut på tiden då mycket tid och pengar kommer att gå åt till att göra om vattenmyndigheternas arbete på lokal nivå inför domstolsprövningarna.
  • De föreslagna miljöåtgärderna riskerar att leda till att finansieringen via Vattenkraftens Miljöfond tar slut efter endast en bråkdel av vattendragen har hanterats.

Statkraft är inte ensamma om denna kritik, även Energiföretagen, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Svenskt Vatten och LRF har allvarliga invändningar mot förslaget.

Här finns hela det överlämnade dokumentet att läsa