Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft och Karlshamn i samarbete för trygg grön elförsörjning

07 mars, 2024

Statkraft har kommit överens med Karlshamns kommun om att ta över industrimark för att möjliggöra etableringen av en anläggning för tillverkning och lagring av elektrobränslen. Bränslet är tänkt att produceras med hjälp av el från vindkraftsparken Baltic Offshore Beta som Statkraft planerar utanför Blekinges kust.

De markanvisnings- och arrendeavtal som tecknats innebär att kommunen ger Statkraft ensamrätt att förbereda exploatering av ett markområde om 32,5 hektar beläget i anslutning till Karlshamns Hamn. Området detaljplaneläggs för närvarande.

- Avtalen är en viktig milstolpe för att vi ska kunna gå vidare med våra planer på att realisera Baltic Offshore Beta och skapa hållbar, stabil elproduktion i södra Sverige, säger Jakob Norström, VD för Statkraft i Sverige.

Anläggningen möjliggör användandet av delar av den el som vindkraftsparken kommer att generera till att tillverka och lagra vätgasbaserade bränslen, samt att baserat på detta generera el även i situationer med lägre vindkraftsproduktion. På så sätt bidrar anläggningen till att säkerställa det framtida behovet av tillförlitliga energikällor, oberoende av väderförhållanden. Konceptet kallas Grön Flexibel Baskraft.

- Genom detta samarbete visar vi att Karlshamn/Blekinge är en strategisk plats för utveckling av framtidens energiproduktion, som på sikt skapar fler arbetstillfällen och bidrar till ett större skatteunderlag i kommunen, säger Magnus Gärdebring (M), kommunstyrelsens ordförande, Karlshamns kommun.

Visionsbild för hur den tänkta anläggningen kan utformas.

Bakgrund
Statkraft är inne i ett expansivt skede och utvecklar bland annat flera vindkraftsparker till havs. En sådan vindkraftspark är Baltic Offshore Beta, som planeras bestå av upp till 127 vindkraftverk belägna i Östersjön ca 85 km sydost om Karlshamn. Fullt utbyggd förväntas parken producera 10,5 TWh årligen, vilket ungefär motsvarar hushållsel till 1,7 miljoner villor. Statkraft lämnade i juni 2023 in ansökan om tillstånd till regeringen. 

Karlshamns kommun har som målsättning att utveckla Stilleryd och Karlshamns Hamn med närliggande områden i syfte att skapa en attraktiv och hållbar miljö för nuvarande verksamheter och nyetableringar.

Statkrafts planerade vätgasanläggning ihop med vindkraftsparken skulle innebära att framför allt industri och andra verksamheter i Karlshamn/Blekinge, men även i övriga Sydsverige, skulle få mer tillgång till tillförlitlig grön el. Detta ökar attraktionskraften för nyetableringar och skapar flertalet synergier för kringliggande verksamheter, som exempelvis Karlshamns Hamn och Campus Karlshamn, men också för andra aktörer inom utbildning, hotell, handel, industri, logistik, transport med flera. 

Baltic Offshore Beta och vätgasanläggningen beräknas kunna tas i drift omkring 2030 och kan då långsiktigt sysselsätta omkring 100 personer fullt utbyggd.