Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kommentar med anledning av regeringens energipolitiska inriktningsproposition

20 mars, 2024

Statkraft välkomnar regeringens långsiktiga planering för svensk elförsörjning och ser fram emot åtgärder för effektivare tillståndsprocesser och lokala incitament.

Statkraft är Sveriges fjärde största elproducent och Europas största leverantör av förnybar energi. Bland annat bedriver och utvecklar Statkraft verksamheter inom vattenkraft, land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, vätgas och fjärrvärme.

Hösten 2023 förvärvade man två olika verksamheter inom land- respektive havsbaserad vindkraft i Sverige, med en utvecklingsportfölj som motsvarar 16 000 MW på land i primärt norra Sverige samt 21 000 MW till havs med projekt belägna i den svenska delen av Västerhavet, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Det mest mogna vindkraftsprojektet på land är Hästliden på 600 MW i Markbygden utanför Piteå som ligger för beslut hos regeringen. Till havs har ansökan för Baltic Offshore Beta utanför Blekinges kust skickats till regeringen och bereds nu hos länsstyrelsen i Blekinge. 

"Vi välkomnar regeringens tydlighet kring att en kraftig utbyggnad av vindkraft och solkraft är det som behövs för att möta energibehovet på kort- och medellång sikt. Nu behöver tillståndsprocesserna kortas och en incitamentsstruktur för kommuner och närboende komma på plats för att påskynda utbyggnaden av ny förnybar kraft", säger Jakob Norström, VD för Statkraft i Sverige

Den framtida energipolitiken inriktas nu för att kunna möta en fördubblad elanvändning till 2045 och en betydande efterfrågeökning från industrin också på kort sikt som en del av omställningen bort från fossila bränslen. I det rådande säkerhetspolitiska läget får även frågor som rör beredskap och leveranssäkerhet en ökad tyngd. Vi instämmer i regeringens bedömning att vattenkraften intar en särställning i elsystemet och att vattenkraftens regler- och produktionsförmågor behöver värnas och utvecklas, där vattenkraftens betydelse för elberedskapen också lyfts.

Statkraft följer utvecklingen som rör klimat- och energifrågor, och bidrar genom sin expertroll till en långsiktig och välstrukturerad energiförsörjning.  

För frågor, kontakta Karin Yndemark Jönsson på karin.yndemarkjonsson@statkraft.com.

Här kan du läsa propositionen i sin helhet