Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nationella planen - samordningen i fokus

07 Oct, 2020

I juni beslutade Regeringen äntligen om den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften, nästan ett halvår senare än väntat. För Statkrafts del innebär det att man nu på allvar kommit igång med att identifiera vilka miljöåtgärder som är bäst för respektive vattendrag och hur företaget ska samverka med övriga aktörer.

”Just nu sker ett arbete på flera fronter. Vi förbereder oss internt och vi ser över vår organisation samt strategi och inriktningar för våra olika vattendrag. När miljöprövningarna väl kommer igång så ska vi lätt kunna identifiera vad vi anser är bra och riktiga miljöåtgärder i våra anläggningar”, säger Anders Bergman, ansvarig för tillstånds- och koncessionsprocesser på Statkraft.

Enligt Anders Bergman ligger stort fokus på själva samverkansprocessen i större vattendrag. Därför deltar Statkraft, tillsammans med Länsstyrelsen, Vattenkraftens Miljöfond och de bolag som står bakom fonden, i ett pilotprojekt i Ljungan med syftet att undersöka hur samverkan kan ske innan man kan lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen för moderna miljövillkor.

”Vi testar samverkansprocessen. Tidigare har vi gjort liknande piloter i mindre älvar men det här är första gången i en stor älv. Huvudmålet med projektet är att testa metoder för samverkan. Målet med samverkan är att komma fram till förslag på bra miljöåtgärder”, säger Anders Bergman.

"Just nu sker ett arbete på flera fronter. Vi förbereder oss internt och vi ser över vår organisation samt strategi och inriktningar för våra olika vattendrag"
Anders Bergman
ansvarig för tillstånds- och koncessionsprocesser

Sedan i juni, då regeringen fattade beslut om den nationella planen, har vattenkraftsföretagen kunnat börja förbereda sig för att lämna in ansökningar till domstol. Men under hösten har det kommit förtydliganden och vägledning från olika instanser, till exempel Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen.

”Länsstyrelserna äger egentligen samverkansprocessen i pilotprojektet i Ljungan, men nu har Havs- och vattenmyndigheten skickat ut ett utkast på vägledning kring just samverkansprocessen. Det är bra, vi behöver liktydighet”, säger Anders Bergman.

Ser du några brister i planen, vilka i så fall?
”Det måste finnas en tydlighet kring hur vi ska arbeta utifrån riktvärdet 1,5 TWh maximalt produktionsbortfall efter genomförda miljöåtgärder. Det saknas idag. Vi i branschen anser att det nationella riktvärdet är acceptabelt och vi kommer att följa det. Men vi upplever samtidigt en besvikelse hos vissa myndigheter och organisationer att det inte blev högre i vissa vattendrag där de skulle önskat större miljöåtgärder. Det här är inte en brist men mer en osäkerhet i processen kring hur riktvärdet ska styra och hur det ska följas upp. Vi diskuterar mycket hur åtgärdsutrymmet egentligen ser ut och hur vi ska arbeta med det”, säger Anders Bergman.

Det återstår ytterligare några oklarheter i processen framåt, till exempel hur kulturmiljöer ska hanteras. Det finns exempelvis förväntningar från rennäringen att det ska beaktas. Anders Bergman spår att det kommer att bli diskussioner framåt om vilka kulturvärden som ska tas upp inom prövningen framåt.

”Det är många grupper som upplever att de blivit lovade saker i den nationella planen. Vi, liksom alla inblandade aktörer, måste ha en beredskap för hur vi hanterar de förväntningar som byggts upp”, säger han.

Det har varit en lång och brokig process att få den nationella planen antagen, men nu är man igång och har börjat arbeta efter den. Det välkomnas av vattenkraftsbolagen. Enligt Anders Bergman är det positivt att branschen står bakom planen och detta trots att det faktiskt innebär inskränkningar i de egna verksamheterna.

”Det ansvar branschen tar är positivt tycker jag. Alla vill i så stor utsträckning som möjligt komma fram till bra, och rätt, miljöåtgärder. Det är seriöst och lockade i alla fall mig till vattenkraften, säger han.

Om den nationella planen:

  • Antogs i juni av Regeringen och syftet är att prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.
  • Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt, till exempel genom att alla kraftverk i en älvsträcka kan prövas samtidigt med möjlighet att samordna beslutsunderlag. Det leder till en samordnad prövning samt förenklingar jämfört med i dag, och en ökad miljönytta och sänkta kostnader då åtgärder vidtas där de ger störst effekt.
  • Den nationella planen är ett resultat av den nya lagstiftning som infördes genom propositionen Vattenmiljö och vattenkraft.