Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Unik samverkansgrupp har lämnat slutrapport

14 Nov, 2013

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin har nu lämnat sin slutrapport till berörda myndigheter. Statkraft Sverige har ingått i en referensgrupp där bland annat länsstyrelsen, vattenmyndigheten, WWF har deltagit. Projektledare har varit Åsa Widén, naturvetare, sötvattenekolog och boende i byn Hälsingfors.

I rapporten finns förslag på 80 åtgärder för god ekologisk potential, fördelat över de tre vattenmagasinen. Dessa åtgärder är restaureringsåtgärder i biflöden, vandringshinder, kontinuitetsproblem, erosionskontroll, avstängda vikar, fiskpassage och fågelhäckning.

Det unika med rapporten är att initiativet togs av en ideell förening som startades 2010 av boende efter Umeälven i Vindelns kommun.

I gruppens styrelse finns representanter från nio byar längs älven från Ramsele till Lillsele. EU:s Vattendirektiv understryker att alla som är berörda av vattenfrågor ska beredas möjlighet att påverka arbetet med genomförandet av vattendirektivet. Det innebär att lokal samverkan och dialog är en viktig del i processen. Gruppens mål har varit att samarbeta brett med förhoppningen att summan av de gemensamma kunskaperna skulle bli högre än om parterna arbetat ensamma.

Föreningen har arbetat med att ta fram de åtgärder som avser god ekologisk potential genom att kartlägga maximal ekologisk potential. Arbetet avser kraftverken Tuggensele, Bjurfors Övre, Bjurfors Nedre och Harrsele i Umeälven i Vindelns kommun.

- Frågeställningar kring vattenkraft, vattenkvalitet, livsmiljöer och biologisk mångfald är en av de största och viktigaste aktiviteterna vi alla måste arbeta med de kommande decennierna. Statkraft har uppskattat det arbete som genomförts i dialog mellan olika intressenter. Att på detta sätt få samarbeta med lokala intressenter och kommunala och regionala myndigheter skapar en bra grund för framtida dialog som länge saknats i och kring vår verksamhet, säger Mikael Lindström, produktionschef i Statkraft Sverige och den som samordnat arbetet inom Statkraft.

- Statkraft har ambitionen att alltid arbeta aktivt och i dialog med olika intressenter längs de vattendrag där vi verkar, samtidigt som vi tydligt vill argumentera om de fördelar för klimatet som vår produktion ger. Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin Umeälven är en form som vi gärna ser fler exempel av i framtiden, säger Mikael Lindström.

Rapporten har överlämnats till Bottenvikens Vattendistrikt för vidare hantering till Vattendelegationen.