Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Utrivning av dammar vid Rydö

30 mars, 2022

Rydö kraftverk har tidigare utvunnit energi från Nissan men kraftstationen togs ur bruk och revs 1992 i samband med att den nya kraftstationen i Hyltebruk togs i bruk. Dammarna tillhörande Rydö kraftverk finns kvar liksom vissa anläggningsdelar vid kraftstationsläget. Eftersom dessa inte längre fyller någon funktion ska de rivas.

Projektet i Rydöbruk syftar primärt till att förstärka dammsäkerheten inför framtida klimatförändringar med eventuellt ökade flöden. Genom att ta bort dammarna försvinner risken för dammbrott.

I Sverige har vi runt 2 100 vattenkraftsdammar och mer än 7 000 övriga dammar och naturligt strömmande vatten är idag ganska ovanligt i Sverige. Målet är att återställa området ursprungliga karaktär med en levande forssträcka vilket förbättrar vandringsmöjligheter och miljön för arter som trivs i strömmande vatten. Inom ramen för projektet har en avvägning gjorts mellan säkerhet, miljö och kulturvärden.

Planerade åtgärder
Flödesfrämjande arbeten utförs i Klubbåns utlopp. Därefter planeras en avsänkning av Glassbodammen och kanalens vattenyta. Kontroll av järnvägsbanken kommer att ske i samband med detta, samt kontroll av hur avsänkningen påverkar flödet från Klubbån i intagskanalen.

Själva rivningsarbetet startar i april 2022 då Sågverksdammen (nummer 1 på kartbild) kommer att rivas först och därefter Glassbodammen (nummer 2 på kartbild). Nästa steg blir att torrlägga den nedre intagskanalen som också fylls igen. Samtidigt kommer utskovet (luckorna) i Klubbån att rivas (nummer 3 på kartbild). Till sist är planen att riva det före detta kraftstationsintaget (nummer 4 på kartbild) samt att övriga anläggningsdelar ovan marknivå kommer att jämnas av.

rydö illustration.jpg

Temporär påverkan
Byggtiden på plats uppskattas pågå till och med oktober 2022. Viss temporär grumling av vattnet kan uppkomma i samband med rivning av befintliga konstruktioner och vid återställning. Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra grumling.

För att möjliggöra åtkomst kommer viss växtlighet att tas bort och etableringsområden anläggas. Under entreprenadtiden kommer störningar (buller och vibrationer) till följd av byggnadsarbeten att förekomma, så även ökade transporter till och från området. Ökningen av trafik kan komma att påverka tillgängligheten till vissa vägar och promenadstråk. Massorna som används för fyllnad av bland annat intagskanalen kommer från lokala projekt för att minimera transporter.

Permanent påverkan
Förändringen för Nissans ursprungliga fåra genom Rydöbruk innebär att konstgjorda hinder rivs ut och ett naturligt vattendrag återskapas, samt att Klubbån återfår sin ursprungliga sträckning. Utrivning av konstgjorda vandringshinder bidrar till goda vandringsmöjligheter i området samt till strömmande miljöer.. Bottnen kommer att återställas och arbetet utförs i dialog med en fisk- och musselexpert.

Den lokala landskapsbilden kommer delvis att förändras och leda till ett mer naturligt uttryck. Projektet ger en minskad utbredning av vattenspeglar uppströms Glassbodammen och Sågverksdammen och det vattenområde som intagskanalen utgör försvinner. Inget vatten kommer längre att släppas vid den före detta kraftstationen. Området utmed kanalvallen nyttjas till viss del för promenader och rekreation, förutsättningarna för detta kommer delvis att ändras då kanalvall och vattenspegel försvinner. I gengäld kommer mer vatten att gå i Klubbåns ursprungliga fåra, vilket kan komma att påverka närliggande fastigheter och anläggningar. Översvämningskarteringar är gjorda och verifierade via provspill. Flödesvariationerna kommer även fortsättningsvis vara stora, eftersom hela flödet i Nissan redan idag går genom Rydöbruk vid ett frånslag i Hylte kraftverk.

En utrivning av anläggningsdelar bedöms inte påverka fornminnen i projektets närområde. I så hög utsträckning som möjligt kommer gammal stensättning att bevaras, exempelvis i anslutning till Glassbodammen.

För mer information om projektet

Monica Engman, projektledare

monica.engman@statkraft.com