Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Oroande avslag gällande höjning av vindkraftverk

22 maj, 2018

Mark- och Miljööverdomstolen har valt att avslå Statkrafts ansökan om ändring av totalhöjden på vindkraftverken i tillstånden för Ögonfägnaden och Bodhögarna. Beslutet är prejudicerande och innebär att svensk vindkraft riskerar hamna på efterkälken då tillståndsprocessens utformning inte möjliggör användning av den senaste vindkrafttekniken.

Statkraft lämnade i juli 2014 in ansökan om ändring av tidigare lagakraftvunna tillstånd för Stamåsen, Ögonfägnaden, Bodhögarna och Björkhöjden-Björkvattnet. Ansökningarna omfattade ändring av vindkraftverkens totalhöjd från 172.5 meter till 220 meter. Övriga villkor, såsom buller, skuggor och dylikt, säkerställdes så att de skulle förbli oförändrade även med dimensionsförändringarna.

Syftet med att ansöka om ändring av gällande tillstånd var att kunna utnyttja bästa tillgängliga teknik och därmed maximera miljönyttan av fortsatt utbyggnad av vindkraft. Statkraft bedömde att en höjning av verken var nödvändig för att kunna realisera dessa projekt.

Mark- och Miljööverdomstolen beslutade nyligen att godkänna höjningen för Björkhöjden-Björkvattnet men att avslå en höjning för Ögonfägnaden och Bodhögarna. Ansökan om ändring avseende Stamåsen överklagades inte och har vunnit lagakraft sedan tidigare.

Besvikelse över avslaget
Statkraft beklagar avslagen för Ögonfägnaden och Bodhögarna och känner uppgivenhet över hur lång tid en process för ändring av ett villkor i gällande beslut tar.

Statkraft delar inte domstolens bedömning av tillämpningen av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Det är givetvis av stor betydelse att kommunerna ska få yttra sig. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan syftar just till att säkerställa ett långtgående kommunalt inflytande över användningen av mark och vatten men inte som i detta fall hur vindparken specifikt utformas.

Att kommunerna ska ha möjlighet att villkora sitt tillstyrkande, och därmed indirekt diktera villkoren för vindparker, kan inte anses vara syftet med bestämmelsen om tillstyrkande. Att tillstyrkandet dessutom ska förnyas vid alla ändringar under en tillståndsprocess är inte hållbart.

Specifikt för Bodhögarna, som till två tredjedelar ligget i Ragunda kommun, ställer sig Statkraft även frågande till hur Strömsunds kommuns veto kan gälla även i grannkommunen Ragunda. Ragunda kommun har tillstyrkt ändringen och det är svårt att förstår varför en ökad tornhöjd inte kunde godkännas inom den del som ligger inom Ragunda kommun.

Statkrafts erfarenhet är att tillståndsprocesserna inom energiområdet under den senaste tiden har blivit allt mer oförutsägbara och inflexibla och kommuners inflytande över detaljutformning av vindkraftparker ökar. Detta tillsammans med att processerna tar många år gör att en stor mängd ändringar av beslut kommer att krävas. Konsekvensen blir att branschen inte kommer att kunna utnyttja bästa möjliga teknik och därmed maximera miljönyttan av fortsatt utbyggnad av vindkraft. Det försvårar möjligheten att nå Sveriges miljöpolitiska mål om målen för utbyggnad av förnybar energi.