Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft AS: Resultat för det fjärde kvartalet 2015

05 Feb, 2016

(Oslo, 4. februari 2016) Statkraft uppnådde i fjärde kvartalet 2015 ett underliggande[1] rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 2 846 miljoner (Norska) kronor, en nedgång på 640 miljoner kronor från motsvarande period år 2014. Kvartalets resultat efter skatt var -70 miljoner kronor.

Nordiska elpriser var i genomsnitt 22,0 EUR/MWh i det fjärde kvartalet, en nedgång med 29 % jämfört med 30,7 EUR/MWh för motsvarande kvartal 2014. Den totala produktionen var 15,4 TWh vilket är i linje med samma period året innan. Effekterna från reducerad vattenkraft i Norge motverkades av ökad produktion från nya internationella vatten- och vindkraftverk

- Den underliggande verksamheten är  stabil trots en alltmer utmanande marknad. Statkrafts strategi  med  långsiktiga kontrakt och ökade intäkter från internationell verksamhet bidrar till att kompensera  nedgången i de nordiska elpriserna, säger koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

Det fjärde kvartalet har påverkats av en nedskrivning och resultatet efter skatt var -70 miljoner kronor. Detta är en förbättring på 3 027 miljoner kronor från fjärde kvartalet 2014, som hade betydande negativa valutaeffekter. Eget kapital ökade med 3 miljarder under kvartalet.

Säkerhetsläget  i sydöstra Turkiet har lett till en ökad risk för Cetin-projektet, samtidigt som projektet mött stora utmaningar i genomförandet. Statkraft har därför beslutat att tillfälligt avbryta det mesta av byggnadsarbetet. Detta har lett till en avskrivning och kostnadsföring av relaterade kostnader på totalt 2 086 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2015. Statkraft överväger olika alternativ för projektet. 

Statkraft har slutfört den sista fasen av utvecklingen av Björkhöjden vindpark i Sverige, och har genom detta slutfört alla sina svenska vindparker. Statkraft har också sålt Småkraft AS.

Statkrafts investeringskapacitet har minskat som en följd av en reviderad utdelningspolicy av den norska regeringen.

- Som en följd av den minskade investeringskapaciteten kommer Statkraft inte längre investera i nya offshore vindkraftsprojekt. Vissa internationella vattenkraftsprojekt kommer också att påverkas, säger Rynning-Tønnesen.

För hela år 2015 var EBITDA 10 169 miljoner jämfört med 12 132 miljoner år 2014. Det bokförda resultatet efter skatt, påverkat av stora valutaeffekter och nedskrivningar, var -2 369 miljoner kronor.Valutaeffekterna för året kommer att kompenseras fullt ut av omräkningseffekter på eget kapital.

 

[1] Justerat för orealiserade värdeförändringar och väsentliga engångseffekter.

För ytterligare information: http://statkraft.no/IR/Stock-Exchange-Notices/2016/statkraft-as-resultat-for-fjerde-kvartal-2015/

 

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en global marknadsaktör inom energihandel. Statkraft har 4200 anställda i mer än 20 länder.