Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft AS: Resultat för tredje kvartalet 2015

28 Oct, 2015

Minskade intäkter som följd av sänkta elpriser i Norden.

(Oslo, 28 oktober 2015) Under det tredje kvartalet 2015 uppnådde Statkraft ett underliggande[1] driftsresultat före avskrivningar (EBITDA) på 1142 miljoner NOK, en nedgång på 1140 miljoner NOK jämfört med motsvarande period 2014. Kvartalsresultatet är negativt på grund av valutaeffekter.

Under tredje kvartalet låg de nordiska elpriserna på i genomsnitt 13,4 EUR/MWh, vilket är 58 % lägre än motsvarande period 2014 då priserna låg på 31,8 EUR/MWh. Statkraft valde på grund av detta att hålla tillbaka produktionen från de norska vattenkraftverken. De lägre elpriserna vägdes delvis upp av ökad produktion från nya vatten- och vindkraftverk i utlandet. Den totala produktionen gick ned med 1,1 TWh jämfört med samma period i fjol.

- Elpriserna i Norden är de lägsta på 15 år. Vi har därför valt att hålla tillbaka vatten för att kunna producera mer elektricitet när efterfrågan och priserna antas vara högre. Det är tillfredsställande att Statkrafts internationella vattenkraftsverksamheter bidrar med ökade resultat, säger Statkrafts koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet efter skatt blev -3940 miljoner NOK, en nedgång jämfört med tredje kvartalet 2014 då resultatet var 4151 miljoner NOK. Nedgången berodde i huvudsak på stora negativa valutaeffekter som följd av en försvagning av den norska kronan. Valutaeffekterna uppgick till 5195 miljoner NOK i finansiella poster, men motverkas av omräkningseffekter. Egenkapitalen stärktes med mer än 1 miljard NOK under kvartalet.

Statkraft har tillsammans med regionala partners beslutat att fortsätta utredningen av ett alternativt vindkraftsprojekt på 1000 MW i Mitt-Norge, men det råder en fortsatt osäkerhet i projektet. Statkraft har även ingått ett avtal som innebär köp av fjärrvärmeföretaget Gardermoen Energi AS från Hafslund ASA, Norge. De årliga värmeleveranserna uppgår till 54 GWh.

Cheves vattenkraftverk i Peru har färdigställts. Vattenkraftverket har en installerad kapacitet på 172 MW och en förväntad årsproduktion på 840 GWh. Detta bidrar till en ökning av Statkrafts årliga produktion av förnybar energi i Peru till ungefär 2,5 TWh.

Statkraft har startat byggnationen av vindparken Andershaw i Storbritannien. Parken kommer efter färdigställandet att ha en installerad kapacitet på 36 MW och produktionen kommer att säljas inom det brittiska stödsystemet för förnybar energi. Vindparken förväntas vara färdigställd i slutet av 2016.

För mer information: www.statkraft.no

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största producent av förnybar kraft och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en global marknadsaktör inom energihandel. Statkraft har 4200 anställda i mer än 20 länder.