Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat för tredje kvartalet 2015

28 okt., 2015

Minskade intäkter som följd av sänkta elpriser i Norden.

(Oslo, 28 oktober 2015) Under det tredje kvartalet 2015 uppnådde Statkraft ett underliggande[1] driftsresultat före avskrivningar (EBITDA) på 1142 miljoner NOK, en nedgång på 1140 miljoner NOK jämfört med motsvarande period 2014. Kvartalsresultatet är negativt på grund av valutaeffekter.

Under tredje kvartalet låg de nordiska elpriserna på i genomsnitt 13,4 EUR/MWh, vilket är 58 % lägre än motsvarande period 2014 då priserna låg på 31,8 EUR/MWh. Statkraft valde på grund av detta att hålla tillbaka produktionen från de norska vattenkraftverken. De lägre elpriserna vägdes delvis upp av ökad produktion från nya vatten- och vindkraftverk i utlandet. Den totala produktionen gick ned med 1,1 TWh jämfört med samma period i fjol.

- Elpriserna i Norden är de lägsta på 15 år. Vi har därför valt att hålla tillbaka vatten för att kunna producera mer elektricitet när efterfrågan och priserna antas vara högre. Det är tillfredsställande att Statkrafts internationella vattenkraftsverksamheter bidrar med ökade resultat, säger Statkrafts koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet efter skatt blev -3940 miljoner NOK, en nedgång jämfört med tredje kvartalet 2014 då resultatet var 4151 miljoner NOK. Nedgången berodde i huvudsak på stora negativa valutaeffekter som följd av en försvagning av den norska kronan. Valutaeffekterna uppgick till 5195 miljoner NOK i finansiella poster, men motverkas av omräkningseffekter. Egenkapitalen stärktes med mer än 1 miljard NOK under kvartalet.

Statkraft har tillsammans med regionala partners beslutat att fortsätta utredningen av ett alternativt vindkraftsprojekt på 1000 MW i Mitt-Norge, men det råder en fortsatt osäkerhet i projektet. Statkraft har även ingått ett avtal som innebär köp av fjärrvärmeföretaget Gardermoen Energi AS från Hafslund ASA, Norge. De årliga värmeleveranserna uppgår till 54 GWh.

Cheves vattenkraftverk i Peru har färdigställts. Vattenkraftverket har en installerad kapacitet på 172 MW och en förväntad årsproduktion på 840 GWh. Detta bidrar till en ökning av Statkrafts årliga produktion av förnybar energi i Peru till ungefär 2,5 TWh.

Statkraft har startat byggnationen av vindparken Andershaw i Storbritannien. Parken kommer efter färdigställandet att ha en installerad kapacitet på 36 MW och produktionen kommer att säljas inom det brittiska stödsystemet för förnybar energi. Vindparken förväntas vara färdigställd i slutet av 2016.

För mer information: www.statkraft.no

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största producent av förnybar kraft och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en global marknadsaktör inom energihandel. Statkraft har 4200 anställda i mer än 20 länder.