Vision, värden och strategi

Två Statkraftmedarbetare i gula arbetskläder. Ena håller i ett papper och pekar mot objekt utanför bild.

Vision

Vi levererar ren energi

Värden

Kompetent - Statkraft använder kunskap och erfarenhet för att uppnå ambitiösa mål och bli erkända som en ledande aktör inom ren energi.

Ansvarstagande - Statkraft skapar värden och värnar om anställda, kunder, miljö och samhället i stort.

Nyskapande - Statkraft tänker kreativt, identifierar möjligheter och utvecklar effektiva lösningar.

Vår affärsstrategi

Världens energisystem genomgår stora förändringar och det går fort. Andelen Vind- och solenergi växer snabbare än vi tidigare upplevt och det kommer att fortsätta. Den stora tillväxten ökar behovet av flexibel produktion. Fallande kostnader för sol- och vindkraft innebär samtidigt att subventioner inte är nödvändiga i framtiden. Vi rör oss mot ett energisystem där energin omsätts på nya sätt och där kundernas intresse förnybar energi ökar.

Tillgången på billig och ren energi innebär att elektrifiering blir den mest effektiva klimatåtgärden. Alla dessa förändringar innebär utmaningar – men också stora möjligheter för de aktörer som kan anpassa sig till den nya verkligheten.

Statkrafts strategi svarar mot dessa förändringar. Flexibel vattenkraft och variabel vind- och solkraft kopplas samman för att leverera stabil, förnybar och konkurrenskraftig energi till kunderna.

1. Optimera vattenkraftsportföljen

Det viktigaste vi kan göra är att säkra våra vattenkraftsanläggningar genom uppgraderingar, optimal drift och långsiktiga industriella avtal. Dessutom ska vi stärka vår flexibla portfölj genom selektiva förvärv.

2. Växa som sol- och vindkraftsutvecklare

Vi har som mål att bli en ledande utvecklare av lönsamma vind- och solkraftsprojekt. Vi ska satsa på markant fler projekt och etablera en modell där Statkraft utvecklar projekten och därefter säljer delar av dem. Värdeskapandet för Statkraft är störst i utvecklingsfasen.

3. Utveckla kundverksamheten

Vi ska använda vår unika marknadskompetens som konkurrensfördel på en allt mer komplex energimarknad. Vi ska tillgodose våra större kunders behov genom hela värdekedjan; från marknadstillgång och hedging, till leverens av grön energi. Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla kundnära verksamheter, som laddning av elfordon och fjärrvärme.

4. Utveckla nya affärsmöjligheter

Vi ska använda Norges position som ledande inom fossilfri utveckling för att skapa
1 – 2 stora affärsinitiativ med internationell potential, inom exempelvis datacenter, biodrivmedel eller vätgas.