Statkraft och Södra Skogsägarna

Kustbild med havet i bakgrunden. Ett vindkraftverk står nära havet

Statkraft och Södra enades i oktober 2009 om ett samarbete inom förnybar energi. Projektet innehåller ett tjugotal parker i södra Sverige med sammanlagt 230 vindkraftverk med en sammanlagd årlig produktion på cirka 2 TWh. Denna förnybara energi kan ersätta fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppet med över 1,4 miljoner ton per år.

Det gemensama bolaget, Statkraft Södra Vindkraft AB, ska realisera projekten. Det innebär att bolaget bygger, driver och underhåller vindkraftsparkerna under dess livslängd samt sköter elhandeln.

Projekten befinner sig idag i olika faser av tillståndsprocessen beroende på när respektive projektering inleddes.

Två parker i drift

I mars 2011 invigdes EM, Statkrafts första vindpark i Sverige. Vindparken ligger i Mönsterås kommun. Byggnationen i EM inleddes i juni 2010 och drivs nu av Statkraft Södra Vindkraft AB.

Parken omfattar fyra vindkraftverk med en total installerad effekt på 9,2 MW. Årsproduktionen för parken motsvarar elkonsumtionen i 1200 eluppvärmda villor eller hushållsel för 4 900 villor eller 12 000 lägenheter.

Januari 2014 invigdes vindpark Tollarpabjär, beläget i Kristianstads kommun. Parken omfattar ett vindkraftverk med en effekt på 2,3 MW. Årsproduktionen motsvarar ungefär 1400 normalvillors årsförbrukning av hushållsel.