Säkerhetshöjande åtgärder i Ängabäck

Statkraft planerar att genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Ängabäcks dammanläggningar för att kunna hantera högre vattenflöden.

Arbetena innebär i huvudsak höjning av tätkärna och dammkrön på fyllningsdammarna vid kraftstationen samt vid Råstorps och Skiphults invallningsdammar. Fyllningsdammarna kommer även att förstärkas.

De planerade arbetena innebär inte några förändrade driftsförhållanden vid vattenkraftverket eller att de nu gällande dämningsgränserna för vattenmagasinet ändras.

Samråd

Tillstånd för åtgärderna kommer i enlighet miljöbalken att sökas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt under hösten 2018. För att vinna tid i den fortsatta processen har Statkraft valt att bedöma att projektet innebär en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 23 § miljöbalken.

Statkraft inbjuder därför till ett samråd om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas (avgränsningssamråd).

Ett samrådsunderlag och utkast till miljökonsekvensbeskrivning för de planerade åtgärderna finns för nedladdning nedan.

Samrådyttranden ska inkomma senast 8 juni 2018 till malin.hillstrom@statkraft.com.

Vid frågor eller ytterligare information kontakta:

Malin Hillström

0620-198 37 alt. 076-771 75 07

E-post: malin.hillstrom@statkraft.com

Samrådsunderlag

Titel Storlek Typ
Samrådsunderlag Ängabäck dammsäkerhet 2,1MB .PDF