Innovation

Statkrafts innovationsstrategi bygger på Statkrafts affärsstrategi och har nära anknytning till vår kärnverksamhet.

Statkraft har följande strategiska mål för området innovation:

  • Att öka konkurrensförsprånget genom teknisk analys och koncernomfattande
    FoU-program inom vattenkraft, vindkraft och bioenergi.
  • Statkrafts innovationssystem ska bland annat säkerställa att vi har rätt balans i vår innovationsportfölj, kvalitet i vårt FoU-arbete samt att vi har rutiner för spridning och implementering av ny kunskap i koncernen.