Miljöarbete inom vindkraftverksamheten

vindpark i fjälllandskap

När Statkraft planerar att anlägga nya vindkraftverk är placeringen avgörande, inte minst ur ett miljöperspektiv. Innan arbetet inleds krävs ett miljötillstånd som sätter ramarna för hur stor miljöpåverkan får vara. Men på Statkraft är vi måna om att inte bara leva upp till de krav som ställs utan också överträffa dem.

Att bevara den biologiska mångfalden är högt prioriterad, därför är det inte aktuellt att bygga vindkraftverk på nyckelbiotoper, högklassade våtmarker och andra områden med höga naturvärden. Miljötillstånden följs kontinuerligt upp av Statkraft själva och ansvariga myndigheter för att säkerställa att verksamheten inte avviker från tillstånden.

I samband med en vindkraftsutbyggnad görs omfattande kartläggningar av exempelvis naturvärde, kulturmiljö och närboende. Statkrafts egenkontroll är omfattande och följs även upp av Länsstyrelsen. För att säkerställa att verksamheten uppfyller våra högt ställda krav måste även leverantörer och entreprenörer i både byggskede och drift acceptera och ställa sig bakom ett omfattande miljöprogram.

Exempel på miljöprojekt inom vindkraft:

  • Rovfågelundersökningar och fladdermusutredningar.
  • Delfinansierar ett forskningsprojekt som bedrivs av SLU i Umeå om hur vindkraftsexploateringen påverkar kungsörnens biotopval och häckningsframgång.

Läs mer om vår vindkraftsproduktion här.