Säkerhet

Statkraft jobbar systematiskt med säkerhet, beredskap och krishantering. Därmed följer vi god internationell praxis. Inom Statkraft omfattar begreppet säkerhet fyra områden: skydd av personal, fysisk säkerhet, säkerhet av IT-system och informationssäkerhet.

När det gäller exempelvis politisk oro, terrorism, sabotage och organiserad brottslighet bedöms risknivån utifrån de områden där Statkraft har närvaro. Sådana bedömningar görs på såväl lokal som företagsnivå.

Alla affärsområden, kontor och operativa enheter i Statkraft har etablerat beredskapsplaner för att hantera nödsituationer på ett strukturerat och systematiskt sätt. Beredskapsövningar genomförs regelbundet i både stor och liten skala.

Statkrafts fastigheter, anläggningar och infrastruktur skyddas från obehöriga. Syftet är att förhindra industrispionage och skydda tredje man mot potentiella säkerhetsrisker. Statkraft har verksamhet i länder och områden som kan påverkas av politisk oro. Det kan innebära ett ökat behov av säkerhet och skydd av människor och tillgångar. Om hotet föranleder det kan detta innefatta beväpnat skydd. Säkerhetsåtgärderna bör alltid vara i linje med relevanta riktlinjer som Voluntary Principles on Security och Human Rights.

Statkrafts arbete med informationssäkerhet ska skydda sekretess, integritet och företagsinformation. Därför har Statkraft infört ett antal åtgärder för att förbättra koncernens förmåga att upptäcka och hantera risker och incidenter i samband med informationssäkerhet.

För mer information om Statkrafts säkerhetsarbete – se Statkrafts årsrapport.