Hälsa och säkerhet

Att ta hand om varandra är en del av Statkrafts kultur. Det är högt prioriterat för oss att ha en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö, oavsett var vi befinner oss. Statkraft har som mål att noll arbetsskador ska inträffa för såväl våra egna medarbetare som entreprenörers personal men även leverantörer, samarbetspartners och tredje part.

Statkraft arbetar aktivt och systematiskt för att skapa en säkerhetskultur som bygger på öppenhet, tydliga krav och kontinuerliga förbättringar. För att uppnå det har Statkraft tagit fram ett program som stärker arbetet med hälsa och säkerhet. I programmet ingår bland annat ökat fokus på högriskverksamhet och utbildningsenheter för olika målgrupper inom koncernen.

Statkrafts medarbetare utbildas i säkerhet som är anpassad till den egna arbetssituationen. Alla medarbetare har tillgång till en webbaserad grundläggande säkerhetskurs. Vi har dessutom mer omfattande kurser för den praktiska verksamheten och projektaktiviteter. De omfattar till exempel hur man upptäcker säkerhetsrisker, arbete på hög höjd, hantering av mobil utrustning, trafiksäkerhet, elinstallationer samt planering och samordning av säkerhets- och nödarbete.

Olyckor, incidenter och osäkra förhållanden spelas in i Statkrafts rapporteringsverktyg. Det gör det möjligt att analysera och följa upp händelser på ett effektivt sätt. Allvarliga händelser med, eller med risk för, allvarliga konsekvenser undersöks systematiskt för att upptäcka alla aspekter av händelsen. Syftet är att identifiera både direkta och bakomliggande orsaker. Informationen sammanfattas och följs upp av den ansvariga enheten och nuvarande styrelsen.

För mer information, läs Statkrafts årsredovisning sidan 31. 

Det finns också tre viktiga samarbetsorgan:

  • Arbetsmiljögruppen - representanter från ledningen, anställda och skydds- och hälsotjänsten.
  • Skyddsombud - väljs bland företagets anställda.
  • HMS-grupper (hälsa, miljö, säkerhet) - täcker speciella yrkes- eller organisationsområden.