Concequences of Climate Change

Environmental friendly

Målet med FoU-programmet er å undersøke effekten av klimaendringer på Statkrafts energiproduksjon og å anbefale tilpasningstiltak.

Forskningsprogrammet "Concequences of Climate Change" skal bidra til at informasjon om klimaendringer får en konsistent behandling i hele selskapet. Klimaendringer har konsekvenser for alle forretningsområder i Statkraft, inkludert vannkraft, vindkraft og energi fra biomasse. Klimaendringer vil sannsynligvis også påvirke politiske beslutninger i fremtiden, og dermed kraftmarkedet og nye forretningsmuligheter for Statkraft.

Programmet vil gjennomføre FoU-prosjekter som tar sikte på å øke Statkrafts kompetanse og tilpasningsevne. Programmet har en strategisk rolle i å etablere klimainformasjon som grunnlag for investeringsbeslutninger, energistyring og drift og vedlikehold. Prosjekter innenfor programmets portefølje tar for seg temaer som nedskalering av klimamodeller, sårbarhetsanalyser, klimavirkningen av fornybar energiproduksjon, samt utvikling av metoder for integrering av klimainformasjon inn i beslutningsprosesser.