Det internasjonale energibyrået undervurderer fornybarutviklingen

13.11.2019 | nyheter

Julie Wedege og Henrik Sætness

Julie Wedege (t.v)og Henrik Sætness, ldere for hhv politisk avdeling og strategi i Stakraft. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

I en kronikk i Aftenposten stiller lederne for politikk og strategi i Statkraft, Julie Wedege og Henrik Sætness, spørsmål om World Energy Outlook-rapporten undervurderer utviklingen innen fornybar energi.

Les kronikken her:

I dag blir en av årets kanskje viktigste klimarapporter publisert: Det internasjonale energibyråets (IEA) World Energy Outlook. Rapporten er en sentral del av kunnskapsgrunnlaget når verdens myndigheter velger politikk for å møte klimaendringene, og når investorer velger å fordele pengene sine. Men hva slags rapport er det egentlig?

IEAs World Energy Outlook (WEO) har blitt kritisert for å undervurdere utviklingen innen fornybar energi. Derfor er det viktig å minne om at det også finnes andre vurderinger av energifremtiden som tegner et annet bilde, som bør være relevant for politikere og investorer. 

WEO er ikke en prognose for fremtidig utvikling, men er en rapport som beskriver utviklingsbaner under ulike forutsetninger. Det er særlig to hovedscenarioer som beskrives: «Stated Policies Scenario» tar utgangspunkt i historiske data og den nåværende politiske situasjonen, mens «Sustainable Development Scenario» tar utgangspunkt i at vi når Parisavtalen utslippsmål. Deretter regner de ut en mulig global energimiks for å nå målet.

I «Stated Policies»-scenarioet har IEA ikke lagt vekt på å nå klimamålene. Forutsetningene i dette scenarioet har vist seg svake når det gjelder å anslå verdens evne til å øke andelen fornybar energi. For eksempel har IEA aldri beskrevet den massive økningen i solkraft. De har heller tegnet et bilde av utviklingen i ny solkraft som relativt flat, mens den har vist seg å være tilnærmet eksponentiell.

Dette har to årsaker: For det første forstår ikke IEA dagens kostnad for utbygging av fornybar energi. For det andre teller ikke politisk vilje til å bidra til fremveksten av fornybar energi. Summen blir dobbelt feil. Utviklingen i solkraft har vært enorm de siste årene, med bedre teknologi, lavere priser og raskere utbygging. Men IEAs datasett om solkraftutbygging som primært inkluderer år da teknologien var dårligere og prisene høyere gir feil i prognosene.

De siste årene har også politisk vilje til å bygge fornybar energi økt. Men IEAs modeller fanger ikke opp effekten av f.eks. Parisavtalen før det konkretiseres i nasjonale tiltak. Det at et land vil bli karbonnøytralt i 2040 teller ikke i modellene, så fremtidige tiltak er dermed ikke en del av prognosen.

Man kan selvfølgelig argumentere for at dette er hensiktsmessig fordi det viser at vi ikke kan nå klimamålene uten at politikerne kommer med nye tiltak. Men det kan også holde utviklingen tilbake - selv om det er en økende forståelse i markedet om at IEA undervurderer fornybarutviklingen, så påvirker IEAs analyse likevel investeringsbeslutninger i fornybarteknologi.

Statkraft har 125 års erfaring med fornybar energi. Vi er blant de ti største fornybarselskapene i verden, og størst i Europa. Når vi analyserer fremtiden ser det lysere ut enn i IEAs rapporter: Vi anslår at verden kan få 80 prosent av sin kraftforsyning fra fornybare kilder i 2050, mot IEA, som anslår en fornybarandel på 40 prosent.

Vi er også optimistiske fordi politikken, teknologien og markedet nå peker i samme retning: verden skal unngå de verste klimaendringene. Det er vanskelig, men mulig, å nå Parisavtalens målsettinger, og samspillet mellom elektrifisering, energieffektivisering og dekarbonisering gir store effekter. Mye drives av markedet, og med klok politikk som legger til rette for at markedet – og ikke politikerne - finner de mest effektive løsningene, kan det gå enda raskere. Lønnsomme fornybarløsninger er det mest effektive virkemiddelet for å redde klimaet.