Statkraft og CO2-markedet

Rom full av PC skjermer.

Statkrafts kraftverk i Skandinavia er hovedsakelig basert på fornybare energikilder i form av vann og vind, mens kraftproduksjonen på kontinentet for det meste skjer i moderne, høyeffektive gasskraftverk. Til tross for begrensede egne utslipp av CO2, deltar Statkraft aktivt i CO2-markedet.

Grunnen til det er CO2-kvotenes sterke innvirkning på elektrisitetsprisene i Europa, og vårt ønske om å forstå hvordan disse prismekanismene fungerer.

Med utgangspunkt i denne logikken gikk Statkraft tidlig inn i CO2-markedet og i EUs kvotehandelssystem. Statkraft deltok også tidlig i kvotemarkedet med investering i prosjekter innenfor den grønne utviklingsmekanismen (Clean Development Mechanism (CDM)) i Sør-Afrika og bidro til utstedelsen av de aller første Certified Emission Reductions (CER’er) i Afrika. I dag administrerer Statkraft en sammensatt prosjektportefølje med prosjekter i ulike land, samt investeringer i Verdensbankens Karbonfond, og har dermed en jevn tilgang på CER’er.

Skal vi få bukt med klimautfordringene i verden, er vi avhengige av en storstilt overgang fra fossile til fornybare energikilder. Mange former for fornybar energi har imidlertid høye kostnader, og for at disse prosjektene skal bli lønnsomme trenger vi en karbonpris som gjenspeiler den kostnaden CO2-utslippene fra fossile energikilder faktisk påfører samfunnet.
Utvikling av markedsløsninger for prising av CO2 er derfor avgjørende viktig for å løse verdens klimaproblemer.

Les mer om klimakvoter på regjeringens nettsider.