Karbonmarkeder - bakgrunn

EUs kvotehandelssystem (EU-ETS) startet med en tre-årig prøveperiode fra 2005 til 2007. Ordningen er nå godt etablert og inne i sin andre periode som løper til 2012.

Ytterligere mål er satt for en tredje handelsperiode frem til 2020. I tillegg setter Kyotoprotokollen klare mål for reduksjoner i klimagassutslippene i de fleste industrialiserte land i perioden 2008-2012. Forhandlinger pågår om nye internasjonale mål for perioden etter 2012. De prosjektbaserte mekanismene under Kyotoprotokollen, Den grønne utviklingsmekanismen (Clean Development Mechanism) og Felles gjennomføring (Joint Implementation) kan også brukes for å dekke utslipssforpliktelser under EU-ETS.

Ytterligere informasjon finnes på:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm (på engelsk)