Statkraft i verden

Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet og forvaltet norsk vannkraft. Da selskapet ble etablert som statsforetak i 1992, hadde selskapet en kraftproduksjon på 32 TWh i Norge. Vel 20 år etter er konsernet Nordens nest største produsent av elektrisk kraft, Europas største produsent av fornybar energi, og hadde en årsproduksjon på totalt 56,3 TWh i 2015.

Konsernets 356 kraftverk med en samlet installert effekt på 18 471 MW (Statkrafts andel). Per teknologi fordeler den installerte effekten seg på 81 % vannkraft, 14 % gasskraft, 4 % vindkraft og 0,2 % biokraft. Mesteparten av den installerte effekten er i Norge med 70 %, deretter følger Europa utenom Norden med 17 %, Sverige med 9 % og resten av verden med 5 %. I tillegg har Statkraft eierandel i 31 fjernvarmeanlegg med en samlet installert effekt på 794 MW. Disse er lokalisert i Norge og Sverige.

Konsolidert virksomhet viser kapasiteten til investeringer som Statkraft fullkonsoliderer i regnskapet i henhold til IFRS. Differansen mellom kapasiteten i henhold til direkte eierskap og konsolidert virksomhet tilskrives i stor grad investeringene i BKK og Agder Energi som klassifiseres som tilknyttede selskaper i henhold til IFRS.

I tråd med konsernets strategi har det vært stor prosjektaktivitet de siste årene, spesielt innen vannkraft og vindkraft. Videre fremover vil konsernets investeringsprogram trappes ned noe som følge av lavere kraftpriser og endringer i konsernets utbyttepolitikk.

Totalt investerte Statkraft 13 557 millioner kroner i 2015, hvorav 3237 millioner ble investert i Norge. Om lag tre femtedeler av investeringene var i ny produksjonskapasitet. Vedlikeholdsinvesteringene knytter seg primært til nordisk vannkraft. De største investeringene i ny kapasitet knytter seg til vindkraft i Sverige og Storbritannia samt internasjonal vannkraft.

I Norge har Statkraft besluttet å investere 280 millioner kroner i en full opprustning av Øvre Røssåga kraftverk i Nord-Norge. Alle større elektromekaniske komponenter skal oppgraderes, og årsproduksjonen vil øke med 50 GWh.

Statkraft har virksomhet i fremvoksende markeder med antatt høy vekst og økende behov for energi. Statkraft satser i utvalgte markeder der konsernets vannkraftkompetanse kan skape verdi. Virksomheten omfatter konsernets vannkraftaktiviteter i Sørøst-Europa, Sør-Amerika og Sør-Asia samt eierandelen på 50 prosent i SN Power. Investeringene foretas ofte sammen med lokale partnere eller internasjonale investorer. De nye vannkraftverkene Kargi (102 MW) i Tyrkia og Cheves (171 MW) i Peru ble ferdigstilt.

Når det gjelder landbaserte vindkraftanlegg, har Statkraft, TrønderEnergi og det europeiske investeringskonsortiumet Nordic Wind Power DA gått sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. De seks vindparkene vil få en total installert kapasitet på 1000 MW og total investering vil være om lag 11 milliarder kroner. Anleggsarbeidene vil starte i andre kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. Vindparkene vil bli bygget på Fosenhalvøye, på Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Prosjektets installerte kapasitet er høyere enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året. Fase 2 av Björkhöjden vindpark (126 MW) i Sverige ble fullført.