Redegjørelse for foretaksstyring

Redegjørelsen for foretaksstyring klargjør rolledelingen mellom staten som eier, styret og den daglige ledelsen i selskapet.

God og transparent styring og kontroll med virksomheten skal legge grunnlaget for å skape langsiktige verdier for eier, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig, og skal derigjennom bidra til en bærekraftig og varig verdiskaping. Rolledelingen skal bygge tillit hos interessentene gjennom forutsigbarhet og troverdighet. Åpen og tilgjengelig kommunikasjon fra selskapets side skal sikre at konsernet har gode relasjoner til samfunnet i sin alminnelighet og spesielt til de interessenter som berøres av virksomheten.

Statkraft følger statens prinsipper for god eierstyring som beskrevet i Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap («eierskapsmeldingen»), og er underlagt rapporteringskrav om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b. Statkraft benytter videre Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) innenfor rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter.

Opplysninger som Statkraft plikter å gi etter regnskapsloven § 3-3b om redegjørelse for foretaksstyring, er hensyntatt i denne redegjørelsen og følger anbefalingens systematikk der dette er naturlig. Nærmere beskrivelse av hvordan regnskapsloven § 3-3b, 2. ledd er dekket følger nedenfor:

 1. en angivelse av anbefaling og regelverk om foretaksstyring som foretaket er omfattet av eller for øvrig velger å følge
  - Redegjørelsens avsnitt (1) Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
 2. opplysninger om hvor anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1 er offentlig tilgjengelig
  - Anbefalingene Statkraft følger er tilgjengelig på www.nues.no, i Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap («eierskapsmeldingen») og i Statens prinsipper for god eierstyring.

  Statkraft's leveregler er tilgjengelige på Statkrafts nettside om samfunnsansvar.
 3. en begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1
  - NUES’ anbefalinger for avsnittene (3) Selskapskapital og utbytte, (4) Likebehandling av aksjeeiere, (5) Fri omsettelighet, (6) Generalforsamling, (7) Valgkomité, (12) Godtgjørelse til ledende ansatte og (14) Selskapsovertakelse er ikke relevante for Statkraft som et 100 % statlig eid selskap. Disse punktene er likevel omtalt i tråd med det som gjelder for Statkraft som heleid statlig selskap.
 4. en beskrivelse av hovedelementene i foretakets, og for regnskapspliktige som utarbeider konsernregnskap eventuelt også konsernets, systemer for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen
  - Redegjørelsens avsnitt (10) Risikostyring og intern kontroll
 5. vedtektsbestemmelser som helt eller delvis utvider eller fraviker bestemmelser i allmennaksjeloven kapittel 5
  - Redegjørelsens avsnitt (6) Foretaksmøte og generalforsamling
 6. sammensetningen til styre, bedriftsforsamling, representantskap og kontrollkomité; eventuelt arbeidsutvalg for disse organer, samt en beskrivelse av hovedelementene i gjeldende instrukser og retningslinjer for organenes og eventuelle utvalgs arbeid
  - Redegjørelsens avsnitt (8) Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet og avsnitt (9) Styrets arbeid
 7. vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning og utskifting av styremedlemmer
  - Redegjørelsens avsnitt (8) Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
 8. vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer eller egenkapitalbevis
  - Redegjørelsens avsnitt (3) Selskapskapital og utbytte

En redegjørelse om oppfølgingen av punktene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er gitt nedenfor.

(1) REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Statkraft er organisert gjennom et statsforetak, Statkraft SF. Virksomheten i Statkraft SF er i all hovedsak begrenset til å eie alle aksjene i Statkraft AS. Statkraft SF og Statkraft AS har identisk styre og ledelse. Statkraft AS er morselskap for en underliggende konsernstruktur. Statkraft følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse innenfor rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. Statkraft følger statens prinsipper for godt eierskap som blant annet er beskrevet i Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap («eierskapsmeldingen»), og er underlagt rapporteringskrav om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b. 

Statens prinsipper for godt eierskap fra eierskapsmeldingen:

Statens prinsipper for godt eierskap

 1. Aksjeeiere skal likebehandles.
 2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet.
 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamling.
 4. Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor rammen av vedtektene, staten stiller forventninger til selskapets resultater.
 5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon.
 6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart.
 7. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
 8. Styret bør ha en plan for eget arbeid, arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluere sin virksomhet.
 9. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og fremstår som rimelige.
 10. Selskapet skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar.

Selskapets verdigrunnlag er beskrevet i Statkrafts leveregler, og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar er utformet på bakgrunn av disse. Selskapet omtaler samfunnsansvar i årsrapporten.

(2) VIRKSOMHET

Statkraft AS’ formål er, selv eller gjennom deltakelse i eller samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, forestå fysisk og finansiell energihandel, samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Statkraft AS er registrert i Norge og styringsstrukturen bygger på norsk selskapslovgivning. Videre er Statkraft underlagt verdipapirlovgivning og børsregler knyttet til selskapets gjeldsforpliktelser.

Mål og rammer for virksomheten i Statkraft fremgår av Stortingsdokumenter og vedtak i Stortinget, se www.regjeringen.no og www.stortinget.no.

(3) SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE

Statkraft AS’ aksjekapital er på kroner 33 200 000 000, fordelt på 200 000 000 aksjer à kroner 166. Selskapets aksjer kan kun eies av Statkraft SF. Kapitalforhøyelse behandles gjennom foretaksmøte i Statkraft SF og generalforsamling i Statkraft AS.

Staten som aksjonær står fritt til å bestemme utbyttenivået i sine heleide selskaper. Aksjelovens bestemmelse om at generalforsamlingen ikke kan vedta et høyere utbytte enn det styret foreslår eller godtar, kommer ikke til anvendelse for de heleide statsselskapene.

Staten kommuniserer langsiktige og årlige utbytteforventninger til Statkraft. I St. prp. nr. 1 (2007–2008) ble konsekvensene av omlegging til regnskapsstandarden IFRS diskutert og det ble konkludert med at utbyttet normalt vil bli beregnet «av konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser justert for urealiserte gevinster og tap». For regnskapsåret 2015 forventes utbyttet å bli 85 % av utbyttegrunnlaget.

Styret har kontinuerlig fokus på at selskapets mål, strategi og risikoprofil er tilpasset selskapets kapitalsituasjon.

Statkrafts investeringer finansieres gjennom en kombinasjon av tilbakeholdt kapital, låneopptak og eventuell ny innskutt egenkapital fra eier.

Se note 6 i årsrapporten for nærmere informasjon om selskapets styring av kapitalstruktur.

(4) LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Statkraft gjør transaksjoner med selskaper som er nærstående til Statkrafts aksjonær, staten. Alle transaksjoner grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Styreinstruksen i Statkraft slår fast at et styremedlem eller konsernsjefen ikke må delta i behandling eller avgjørelser av spørsmål som har fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken for vedkommende selv eller nærstående. Vedkommende skal på eget initiativ opplyse om enhver interesse han eller hun selv eller hans eller hennes nærstående kan ha i avgjørelsen av en sak. Det samme følger av konsernets etiske regler.

(5) FRI OMSETTELIGHET

Aksjene i Statkraft AS kan i henhold til selskapets vedtekter kun eies av statsforetaket Statkraft SF.

(6) FORETAKSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Staten utøver sin myndighet som eier i foretaksmøte i Statkraft SF. I henhold til vedtektene i Statkraft SF, kan ikke Statkraft SF møte og avgi stemme i generalforsamling i Statkraft AS uten forutgående beslutning i foretaksmøte.

Foretaksmøtet og påfølgende generalforsamling holdes innen utgangen av juni hvert år. Revisor er til stede i foretaksmøte og generalforsamling.

Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets/selskapets formål, eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken legges frem for eierdepartementet i henhold til statsforetaksloven.

(7) VALGKOMITÉ

Statkraft SF og Statkraft AS har ingen valgkomité. Valg av eieroppnevnte styremedlemmer i Statkraft SF skjer i foretaksmøte. Statkraft SF og Statkraft AS har identiske styrer.

(8) BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRE, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Statsforetaksloven fastsetter at statsforetak ledes av styre og administrerende direktør. Med hjemmel i aksjeloven har Statkraft AS inngått avtale med de ansattes fagforeninger om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Tre av styrets ni medlemmer velges av de ansatte med grunnlag i avtalen om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling.

Staten legger vekt på kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart når staten velger personer i selskapenes styrer. Målet er at styret i det enkelte selskap samlet sett representerer den ønskede kompetansen ut fra selskapets formål, virksomhetsområde, utfordringer og statens mål med eierskapet. For selskaper med forretningsmessige mål legges det bl.a. vekt på å velge representanter med bred erfaring fra næringsliv og industri.

Stortinget har bestemt at stortingsrepresentanter ikke bør velges til verv i selskaper som er underlagt Stortingets kontroll. Det legges også til grunn at nye statsråder, når de trer inn i regjeringen, sier fra seg slike verv og heller ikke kan velges til slike nye verv. Tilsvarende gjelder for statssekretærer.

Det er fastsatt bestemmelser om at embets- og tjenestemenn ansatt i et departement eller i sentraladministrasjonen for øvrig, som har saker vedrørende virksomheten som sitt saksområde, eller som er ansatt i et departement eller annet sentraladministrativt organ som regelmessig behandler saker av betydning for selskapet eller for vedkommende bransje, ikke er valgbare til styre i selskapet, se Meld. St. 27 (2013-2014).

Administrerende direktør og ledende ansatte i Statkraft er ikke medlem av styret i Statkraft. Styremedlemmer velges normalt for en periode på to år og kan gjenvelges.

(9) STYRETS ARBEID

Styret møter vanligvis ti ganger i året. Styrets leder sørger for at styret møter så ofte det trengs. Styret har fastsatt en styreinstruks med retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling, som også inneholder en instruks for konsernsjefen. Instruksen definerer konsernsjefens arbeidsoppgaver, plikter og fullmakter mer konkret enn det som følger av loven.

Styret utarbeider en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret har en årlig strategisamling. Konsernsjefen utarbeider bakgrunnsmaterialet til slike samlinger i form av strategiske, økonomiske og finansielle planer.

Styret underretter styret i datterselskaper om forhold som kan ha vesentlig betydning for vedkommende datterselskap.

Styret evaluerer sitt eget arbeid og sin egen kompetanse årlig.

Styret har oppnevnt et kompensasjonsutvalg bestående av styrets leder og to av styrets øvrige medlemmer. Utvalget forbereder styrets behandling av konsernsjefens lønn og vilkår – i tillegg til prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, insentivordninger, pensjonsvilkår, ansettelsesavtaler og lignende for lederne. Konsernrevisors lønn fastsettes av styret.

Styrets revisjonsutvalg består av fire av styrets medlemmer. Utvalget virker som forberedende organ i forhold til styrets forvaltnings- og tilsynsoppgaver, og minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal ha erfaring fra utøvelse av regnskapsledelse, økonomiledelse eller revisjon. De enkelte styremedlemmers bakgrunn og kompetanse er tilgjengelig på Statkrafts nettsider («Styret»).

Oversikt over medlemmenes deltakelse på styremøter er vist i note 37 i årsrapporten.

(10) RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL

Risikostyring er en integrert del av all aktivitet i Statkraft, og ledere på alle nivåer av organisasjonen er ansvarlig for dette, inkludert datterselskaper, felleseide selskaper og kontraktører. Risikostyringen er regulert gjennom mandater, kravdokumenter og retningslinjer. Oppfølging av risiko og risikohåndtering gjennomføres som en integrert del av normal forretningsdrift.

Risikostyring og internkontroll er en integrert del av styrets arbeid. Styret har det overordnede ansvar for at Statkraft har hensiktsmessige og effektive systemer for risikostyring og internkontroll. For å sikre dette skal styret:

 • Gjennomgå konsernets viktigste risikoområder og gjennomføring av etablert internkontroll minst én gang i året
 • Sørge for at systemene blir tilfredsstillende etablert, gjennomført og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter oversendt styret av konsernsjef og internrevisjonsfunksjonen
 • Påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsplaner

Videre skal styret sikre at konsernsjefen har:

 • Fastsatt instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis
 • Etablert hensiktsmessige kontrollprosesser og -funksjoner
 • Sørget for at Statkrafts risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte

Statkrafts overordnede styringssystem, «The Statkraft Way», definerer konsernets «kjøreregler» og sikrer et godt kontrollmiljø for å oppfylle ledelsens mål og intensjoner. Dette styringssystemet er sertifisert etter ISO standardene for kvalitetsstyring og miljøstyring (ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004).

Konsernrevisjonen er en uavhengig funksjon som bistår styret og ledelsen i å utøve uavhengige og nøytrale vurderinger om konsernets vesentligste risiko er tilstrekkelig håndtert og kontrollert.

Konsernrevisjonen bidrar også til kontinuerlig kvalitetsforbedring i interne styrings- og kontrollsystemer. Konsernrevisor innehar rollen som sekretær for styrets revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget og konsernrevisor har minst ett møte i året uten noen fra konsernets administrasjon til stede.

Leder av konsernrevisjonen ivaretar også funksjonen som varslingsinstans for uetiske eller ulovlige forhold.

Det utføres interne revisjoner etter en årlig rullerende plan. Revisjonsarbeidet gjennomføres i henhold til Internasjonale Standarder for internrevisjon (IIA). Styret blir forelagt årsrapport fra konsernrevisjonen og vedtar revisjonsplan for kommende år. Konsernrevisjonen presenterer også en halvårlig rapport til revisjonsutvalget. Implementering av anbefalingene fra konsernrevisjonen følges opp jevnlig.

Internkontrollen inkluderer blant annet etterlevelse av selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Viktige funksjoner for å sikre at risikostyring og internkontroll er en integrert del av aktivitetene i Statkraft, er konsernets internrevisjon, «integrity officer»-funksjonen, konsernrisikofunksjonen, konsernets investeringskomité og internkontrollen knyttet til finansiell rapportering.

Risikostyringen er en integrert del av øvrig virksomhetsstyring gjennom en risikobasert systematikk for konsernledelsens oppfølging av forretningsområdene. Det er etablert en sentralisert konsernrisikofunksjon som er uavhengig av den forretningsmessige driften. Konsernets risikofunksjon overvåker Statkrafts totale risiko på konsernnivå og rapporterer til CFO. Konsernets samlede risikobilde konkluderes av konsernledelsen og rapporteres til styret.

Statkraft har en sentral investeringskomite for bedre å håndtere risikoen knyttet til enkeltinvesteringer og på tvers av prosjektporteføljen.

Internkontroll av regnskapsrapportering og finansiell styring

Konsernets CFO har ansvar forprosessen knyttet til internkontroll over finansiell rapportering i Statkraft.

Statkraft har en finansmanual som er tilgjengelig for alle ansatte via konsernets intranett. Manualen skal sikre at kravene knyttet til den finansielle rapporteringsprosessen som stilles i konsernets styringssystem, «The Statkraft Way», etterleves. Den omfatter blant annet beskrivelse av rapporteringsprosessen, internkontrollsystemet, rapporteringsinstrukser, regnskapsføringsprinsipper, rapporteringskalender og kurskalender. Informasjon i finansmanualen oppdateres løpende og samtlige dokumenter oppdateres minimum en gang i året.

«The Statkraft Way» og finansmanualen danner et viktig grunnlag for det øvrige arbeidet med internkontroll i regnskapsrapporteringen. Konsernet har et system for internkontroll i den finansielle rapportering som skal sikre korrekt og tidsriktig finansiell informasjon i måneds-, kvartals og årsrapporter. Hovedelementene i internkontrollsystemet er risikovurdering, evaluere kontrolltiltak, løpende kontrollutførelse og oppfølging av etterlevelse, egenevaluering og rapportering.  Kravene i internkontrollsystemet er gjort tilgjengelig for alle ansatte via finansmanualen.                               

Hovedelementene i internkontrollsystemet er:

 1. Risikovurdering
  Konsernets Internkontrollnettverk foretar årlig en vurdering av konsernets risiko for feil i den finansielle rapporteringen. Resultatet av denne risikovurderingen dokumenteres i et risikokart for finansiell rapportering som viser sannsynlighet for at risikoen inntreffer og konsekvens for konsernregnskapet dersom risikoen skulle inntreffe. Risikokartet blir presentert for revisjonsutvalget.
 2. Evaluere kontrolltiltak
  Forretnings- og støtteprosesser for å håndtere risiko i den finansielle rapporteringen blir identifisert og vurdert. Formålet med dette arbeidet er å verifisere at vi har hensiktsmessige kontroller for å redusere risikoen tilstrekkelig. Det foretas en beskrivelse av hvordan de identifiserte kontrollene skal utføres, dokumenteres og etterkontrolleres. I tillegg beskriver vi hvem som er ansvarlig for å implementere kontrollene. Kontrollbeskrivelsene er tilgjengelige for alle ansatte gjennom finansmanualen.
 3. Løpende kontrollutførelse og oppfølging av leveranse
  For hver enkelt kontroll har vi identifisert hvor ofte kontrollen skal utføres og hvem som er ansvarlig for utførelse og etterkontroll. Kontrollene skal utføres månedlig, kvartalsvis eller årlig og ledere er ansvarlige for etterlevelse av kontrollkravene.
 4. Egenevaluering og etterkontroll
  Internkontrollavdelingen gjennomgår etterlevelse av kravene i internkontrollsystemet månedlig og på utvalgsbasis. Resultatet av denne gjennomgangen rapporteres til ledelsen. Ledere skal årlig utføre en egenevaluering av hvordan kontrollene er utført og dokumentert gjennom regnskapsåret. Resultatet av egenevalueringen presenteres til revisjonsutvalget.
 5. Rapportering
  Vi rapporterer til revisjonsutvalget to ganger i året. Konsernets risikovurdering av den finansielle rapporteringen blir rapportert i august og resultatet av egenevalueringen blir rapportert i mars. Hvis det har vært et vesentlig brudd på kravene i internkontrollsystemet blir dette rapportert til revisjonsutvalget.

Statkraft baserer arbeidet med internkontroll over finansiell rapportering på Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) rammeverket for risikostyring og internkontroll fra 2013.

Statkraft utarbeider internrapport månedlig og kvartalsvis hvor resultater og prognoser for konsernet og per segment analyseres. Rapportene gjennomgås og kvalitetssikres av henholdsvis segmentledelse, konsernøkonomi og konsernledelse. Det legges særlig vekt på å analysere finansielle resultater, markedsutvikling, produksjon og investeringer.

Internrapportene avstemmes løpende mot konsernets konsoliderte resultatregnskap og konsoliderte balanse. Resultatene i forretningsenhetene blir også målt og fulgt opp gjennom målekort som består av finansielle, operasjonelle og organisatoriske måltall.

Konsernet offentliggjør årlig fire kvartalsregnskaper og et årsregnskap. Regnskapene utarbeides i henhold til krav i lover og forskrifter og avlegges basert på gjeldende regnskapsprinsipper og innen de tidsfristene som er fastsatt av styret i Statkraft. Ved hvert kvartal er det utarbeidet egne rapporteringsinstrukser som kommuniseres til segmentene. Prinsippdokumenter for finansiell rapportering samt rapporteringsinstruksene gir klare krav til ansvarsfordeling med hensyn på utarbeidelse og kvalitetssikring av informasjon. I tillegg er det etablert risikovurderings- og kontrolltiltak på flere nivåer i forbindelse med hver enkelt regnskapsavleggelse.

Det avholdes interne møter hvert kvartal der konsernøkonomi og segmentene deltar, for å gjennomgå segmentets risikoforhold, vesentlige regnskapsposter og andre forhold. På møtene vurderes også risikoer knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lang sikt. Utkast til offentlige regnskaper gjennomgås i konsernledelsen med hensyn på å kvalitetssikre at informasjonen reflekterer den underliggende drift. Videre foretar styrets revisjonsutvalg en forberedende gjennomgang av kvartalsregnskapene og av årsregnskapet med særlig fokus på vurderingsposter, vesentlige hendelser og engangsposter. Styrets revisjonsutvalg mottar hvert kvartal et regnskapsnotat som beskriver denne typen poster. Eksternrevisor deltar i alle møter i styrets revisjonsutvalg.

(11) GODTGJØRELSE TIL STYRET

Eier fastsetter godtgjørelse til styret. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig.

Aksjonærvalgte styremedlemmer har normalt ikke tilleggsoppgaver for selskapet. I den grad styrets medlemmer tar på seg oppgaver for selskapet, skal dette avklares med de øvrige styremedlemmene i forkant.

Det er redegjort for godtgjørelser til styret i note 37 i årsrapporten.

(12) GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Statkraft følger statens retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper.

Styret vil bidra til en moderat, men konkurransedyktig utvikling av ledergodtgjøringene i Statkraft. Styrets kompensasjonsutvalg forbereder styrets behandling av lønn til konsernsjef og ledende ansatte i selskapet. Konsernsjef godtgjøres i dag med fastlønn, og konserndirektørene godtgjøres med fastlønn og variabel lønn. Variabellønnsordningen for konserndirektørene har en maksimal utbetaling innenfor eiers retningslinjer, se Meld. St. 27 (2013-2014). Inngåelse av pensjonsavtaler følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra eier.

Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er vist i note 37 i årsrapporten.

(13) INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Styret har fastsatt retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon. Statkraft SF offentliggjør årsregnskap. Statkraft AS offentliggjør årlig fire kvartalsregnskap og ett årsregnskap.

Statkraft publiserer en finansiell kalender hvor sentrale publiseringsdatoer fremgår. Finansiell kalender, presse- og børsmeldinger, investorpresentasjoner, kvartals- og årsrapporter og annen relevant informasjon er gjort tilgjengelig på Statkrafts nettsider.

Statkraft legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter. Selskapets informasjon til eier, långivere og finansmarkedene skal gi tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere underliggende verdier og risiko i selskapet. Eier og finansmarkedene skal likebehandles og informasjon skal kommuniseres til rett tid.

(14) SELSKAPSOVERTAKELSE

Vedtektene i Statkraft AS fastsetter at aksjene i selskapet kun kan eies av Statkraft SF.

(15) REVISOR

Foretaksmøtet oppnevner revisor, etter forslag fra styret, og fastsetter revisors honorar. Statkraft SF og Statkraft AS bruker samme revisor. Revisor tjenestegjør inntil ny revisor oppnevnes.

Styret og revisor har minst ett møte i året uten at konsernsjef eller andre fra konsernets administrasjon er til stede. Revisjonsutvalget vurderer eksternrevisors uavhengighet, og har fastsatt retningslinjer for bruk av eksternrevisor til rådgivning.

Som en del av den ordinære revisjonen presenterer revisor for revisjonsutvalget sin revisjonsplan. Revisor rapporterer skriftlig til Statkrafts revisjonsutvalg på selskapets interne kontroll, anvendte regnskapsprinsipper, vesentlige estimater i regnskapet og eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Styret orienteres om hovedpunktene i rapporteringen fra revisor.