Konsernstrategi

Statkraft har i mer enn 100 år utviklet og forvaltet norsk vannkraft og er i dag Europas største produsent av fornybar kraft. Selskapet har 4200 ansatte i over 20 land. Statkrafts internasjonale posisjon er et resultat av vekst bygget på norske ressurser og kompetanse over mange år.

Første prioritet for Statkraft er god forvaltning av norske og nordiske vannkraft, som står for hoveddelen av Statkrafts inntekter og verdier. Statkrafts viktigste konkurransefortrinn er knyttet til forretningsmodellen for nordisk vannkraft, der omfattende markedsanalyser danner basis for vedlikeholdsplanlegging, energidisponering og markedsagering på både kort og lang sikt.

Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Statkraft er godt posisjonert for å delta i Europas omlegging til renere kraftproduksjon og bidra med ny, ren produksjon i fremvoksende markeder.

Det europeiske kraftmarkedet har vært gjennom store endringer de siste årene med flat etterspørselsutvikling, økt produksjon fra periodisk ny fornybarproduksjon og lave priser. Statkraft forventer at EU vil fortsette sin utvikling mot et lavkarbon energisystem, men med et økt fokus på forsyningssikkerhet og energikostnad. Denne omleggingen innebærer utfordringer, men gir også nye forretningsmuligheter innen fornybar kraftproduksjon og salg av tjenester og produkter til forbrukere og småskala kraftprodusenter. I fremvoksende markeder forventes økonomisk vekst å føre til økt etterspørsel etter kraft, og flere land har et godt grunnlag for utbygging av ny vannkraft.

Statkrafts konkurransefortrinn

Statkraft har over flere år lagt vekt på å utvikle konsernets strategiske ressurser. Dette er ressurser som kan gi Statkraft konkurransefortrinn og dermed et grunnlag for meravkastning i forhold til andre selskaper. Statkrafts konkurransefortrinn er først og fremst knyttet til:

 •  Unike aktiva og vannkraftkompetanse
 • Integrert forretningsmodell og markedskompetanse
 • Markedsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon

I tillegg har Statkraft etablert attraktive markedsposisjoner i fremvoksende markeder og innen  vindkraft, områder som vil være sentrale fremover.

Unike aktiva og vannkraftkompetanse

Statkraft har produksjonsanlegg med lave variable kostnader, lang levetid og lave CO2-utslipp. Vannkraftverkene har høy reguleringsevne og har en total magasinkapasitet på om lag 40 TWh, 23 prosent av den totale europeiske magasinkapasiteten. Solid markedskunnskap og integrerte forretningsprosesser gjør det mulig for Statkraft å optimalisere kraftproduksjonen i forhold til korte, mellomlange og langsiktige prisvariasjoner i kraftmarkedet.

Statkraft er en stor vannkraftaktør og har god teknisk kompetanse innen de viktigste tekniske disiplinene, særlig innen drift og vedlikehold. Statkraft er en stor kjøper av elektromekanisk vannkraftutstyr, noe som gir mulighet for stordriftsfordeler.

Integrert forretningsmodell og markedskompetanse

Statkraft har lang erfaring fra et deregulert europeisk kraftmarked og har bygget opp spisskompetanse innen markedsanalyse, produksjonsoptimalisering av regulerbare kraftverk og handel med energi. Statkraft har et omfattende system for innsamling og bearbeiding av hydrologiske og andre markedsdata i det europeiske kraftmarkedet. Effektiv datainnsamling, modeller, systemer og prosesser for å lage prognoser og dra fordel av markedsvariasjoner, er viktige konkurransefordeler. Statkraft utnytter sin kompetanse og aktiva til det fulle gjennom en integrert forretningsmodell der markedsanalysene danner basis for vedlikeholdsplanlegging, energidisponering og markedsagering på både kort og lang sikt. Formålet med forretningsmodellen er å utnytte Statkrafts markedskompetanse sammen med regulerbarheten i kraftverkene til å produsere når kraftprisene er høye.

Statkrafts markedsnærvær utenfor Norden gir verdifull markedsinformasjon som er viktig for å forvalte verdiene av de norske vannkraftverkene på en best mulig måte.

Markedsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon

Statkraft har utviklet en markedsorientert organisasjon med lang erfaring fra deregulerte markeder. Innen markedsoperasjoner har Statkraft vist evne til å tilpasse seg endringer i markedsbetingelsene. Siden 2011 har Statkraft vært en markedsleder innenfor tjenester knyttet til å håndtere markedsadgang for desentraliserte produsenter av fornybar energi. Kombinasjonen av en tilpasningsdyktig og forretningsorientert organisasjon, omfattende kunnskap om kraftmarkedet og utnyttelse av vekselvirkninger på tvers av konsernet, har vært verdiskapende.

Statkraft har utviklet nye forretningsmuligheter selv når kraftprisene har vært under betydelig press i Europa, og våre markedsoperasjonsaktiviteter har utviklet seg i omfang, produkter og geografisk utbredelse.   

Attraktive posisjoner etablert i fremvoksende markeder

Statkraft har lykkes i å etablere posisjoner i en rekke fremvoksende markeder med høy vekst i kraftforbruket og gode muligheter for utbygging av vannkraft. Statkraft var tidlig ute med å investere i vannkraft i fremvoksende markeder. Det er over 20 år siden Statkraft startet planleggingen av vannkraftinvesteringer i utlandet. De første landene var Laos og Nepal. Målet var å bruke norsk vannkraftkompetanse internasjonalt til lønnsom forretningsutvikling. Vannkraftutbygging har langsiktige tidshorisonter og Statkrafts engasjement er fortsatt i en tidlig fase.

Den konkurransedyktige stillingen i fremvoksende markeder vil styrkes ved i enda større grad å ta i bruk konkurransefortrinnene selskapet har bygget opp i Europa.

Attraktive posisjoner etablert i vindkraft

Statkraft har over tid utviklet en sterk posisjon innen landbasert vindkraft og har en betydelig prosjektportefølje i Norge, Sverige og Storbritannia. Konsernet åpnet i 2002 landets første moderne vindpark på Smøla og har siden utviklet solid kompetanse i alle faser fra prosjektutvikling til drift og vedlikehold.

Statkraft har etablert en posisjon innen havbasert vindkraft i Storbritannia og har hatt ansvaret for drift og vedlikehold på vindparken Sheringham Shoal siden 2014. Sammen med selskapets partnere Statoil og Madar bygger Statkraft den britiske havvindparken Dudgeon (ca. 400 MW), som ligger utenfor kysten av Storbritannia. Grunnet endringer i selskapets utbyttepolitikk for de neste tre årene, er investeringsplanen blitt justert, og det vil ikke foretas nye investeringer i havbasert vindkraft. Statkraft vil delta i Triton Knoll-prosjektet og utviklingen av Dogger Bank-prosjektene, men vil ikke investere i disse.

Strategiske satsingsområder

Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Statkraft er godt posisjonert for å delta i Europas omlegging til renere kraftproduksjon og bidra med ny, ren produksjon i fremvoksende markeder. De følgende fem strategiske områdene vil bli prioritert:

 1. Europeisk fleksibel kraftproduksjon
  Europeisk fleksibel kraftproduksjon består av Statkrafts vannkraftvirksomhet i Norden, på kontinentet og i Storbritannia, samt gasskraftverk. Statkraft vil drive, vedlikeholde og utvikle sin eksisterende vannkraftportefølje for å maksimere den langsiktige verdien av anleggene.
 2. Markedsoperasjoner
  Det europeiske kraftmarkedet er i betydelig endring. Nye spesialiserte selskaper etablerer seg i ulike deler av verdikjeden og det forventes økte krav for å forbli konkurransedyktige. Statkraft har vist evne til å skape verdier i denne omleggingen. Statkraft vil gradvis øke aktivitetene innen energihandel for å skape nye forretningsmuligheter i et europeisk marked i endring. I tillegg er Statkrafts mål å utvikle markedsoperasjoner i utvalgte internasjonale markeder hvor Statkraft har eierandeler.
 3. Vannkraft i fremvoksende markeder
  Statkraft, SN Power og Agua Imara har i løpet av de siste årene etablert virksomheter i flere markeder med forventet langsiktig økonomisk vekst, økt behov for miljøvennlig energi og betydelig potensial for vannkraft. Statkrafts mål er å styrke konsernets posisjon i disse vekstmarkedene gjennom lønnsom vekst. Statkraft har restrukturert konsernets internasjonale vannkraftaktiviteter og etablert integrerte operasjoner for aktivitetene i Sørøst Europa, Sør-Amerika og Sør-Asia for å utnytte konsernets konkurransefortrinn knyttet til drift, vedlikehold, energidisponering og energihandel. Videre vil Statkraft gjennom SN Power utvikle en portefølje med lønnsomme vannkraftverk i Sørøst-Asia, Mellom-Amerika og Afrika. 
 4. Vindkraft
  Statkraft har en betydelig portefølje av prosjekter innen landbasert vindkraft. I Norden er fokuset å utvikle prosjektene på Fosen og i Snillfjord-området.  Innen havbasert vindkraft prioriterer Statkraft utbyggingen av Dudgeon-anlegget.Triton Knoll-prosjektet vil utvikles, men Statkraft vil ikke investere i dette prosjektet eller ytterligere havvindkapasitet. 
 5. Fjernvarme
  Statkraft vil videreutvikle lønnsomheten i den eksisterende porteføljen og organisk vokse i tilknytning til eksisterende anlegg i Norge og Sverige.

I tillegg til disse fem fokusområdene vil Statkraft fortsette å støtte en lønnsom utvikling av de deleide regionale kraftselskapene i Norge innen miljøvennlig kraft. Videre vil Statkraft styrke innovasjonsaktivitetene for å øke konkurransefortrinnene innen kjernevirksomheten og fremme ny forretningsutvikling.

Økt konkurranseevne - Styrke og utnytte kjernekompetanse

Statkraft vil styrke og utnytte konsernets kjernekompetanse, utnytte vekselvirkninger på tvers av områder og utvikle et mer internasjonalt selskap som også tilpasser seg lokale forhold og kulturer. Dette vil styrke konkurranseevnen i fremvoksende markeder gjennom kompetanseoverføring og samtidig styrke den norske virksomheten gjennom økt internasjonalisering.

God prosjektgjennomføring er en forutsetning for vekst i fremvoksende markeder.Prosjektene må gjennomføres på en ansvarlig og bærekraftig måte innenfor strenge HMS-krav. En egen enhet for prosjekter og utbygging har blitt opprettet innen vannkraft i fremvoksende markeder. Enheten skal være en foretrukket leverandør av prosjekt- og utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og i SN Power. Dette vil legge til rette for mer effektiv bruk av kompetanse på tvers av en felles prosjektportefølje.