Konsernsjefens forord

Utviklingen i tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet har hatt stor innvirkning på prisene i 2015. Oljeprisen har falt kraftig fra et nivå på rundt 100 USD fatet i 2014 til under 40 USD fatet ved utgangen av 2015. Dette har medført prisfall på andre brensler som kull og gass, noe som igjen har bidratt til lavere kraftpriser på det europeiske kraftmarkedet. Denne utviklingen påvirket også kraftmarkedet i Norden, som allerede var kraftig berørt av sterk hydrologi og økende kraftoverskudd. Resultatet av dette var de laveste nordiske kraftprisene på 15 år.

Markedsutviklingen har ført til nedgang i inntektene og nedskrivninger for mange europeiske kraftselskaper, herunder Statkraft. Statkraft er likevel i en unik stilling med en lav kostnadsposisjon, anlegg i verdensklasse og høy kompetanse innen energistyring, drift og vedlikehold. I tillegg har vi en solid portefølje med langsiktige kontrakter i Norden og en økende andel faste kontrakter i vekstmarkeder utenfor Europa som bidrar til å stabilisere kontantstrømmen vår.

Utviklingen i en rekke industrier drives av nye disruptive teknologier. Dette gjelder også i kraftsektoren. Fremover vil vi se økt utvikling av fornybar kapasitet. Det er også økt moment i distribuert energi. For å dra nytte av denne utviklingen vil Statkraft fortsette å utforske og utvikle lavkapital forretningsmodeller i et marked i endring.  

I Paris ble verdens politiske ledere enige om å holde den globale temperaturøkningen "godt under" 2°C og å gå inn for å begrense økningen til 1,5°C. Dette målet må følges opp med konkrete handlinger verden over. Norge har et bedre utgangspunkt enn de fleste andre land, med politisk stabilitet, en høyt utdannet arbeidsstyrke, velutviklet økonomi og et kraftsystem nesten utelukkende basert på fornybar energi. Økt elektrifisering og bruk av biodrivstoff i transportsektoren er nødvendig for å kunne fortsette å avkarbonisere den norske energibruken. Dette vil gi muligheter for Statkraft.

I desember 2015 besluttet Stortinget å øke utbytteforventningene til Statkraft i årene som kommer.  Kombinert med lavere markedspriser førte dette til en revidert strategi og redusert investeringsplan. Det betyr at Statkraft nå går inn i en fase med konsolidering og målrettet vekst. På kort sikt vil Statkraft prioritere investeringer i oppgradering og vedlikehold av nordiske vannkraftverk, enkelte internasjonale vannkraftprosjekter, vindkraftutbygging i Norge på 1000 MW, utbygging av eksisterende fjernvarmeanlegg og utvikling av nye lavkapital forretningsmodeller.

Statkraft er et robust selskap med en sterk strategisk posisjon og en kompetent arbeidsstyrke. Vi vil fremover styrke fokuset på kostnadseffektivitet i all vår virksomhet og fortsette å tilpasse organisasjonen og aktivitetene våre til markedsmulighetene og selskapets finansielle kapasitet. Vi skal fortsette å levere det som verden trenger: Ren energi.