Rapportering om samfunnsansvar

Statkraft rapporterer årlig om konsernets viktigste utfordringer, tiltak og resultater med hensyn til samfunnsansvar.

Rapportering er basert på GRIs anbefalinger

Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er basert på anbefalingene til Global Reporting Initiative (GRI) for rapportering om temaer knyttet til samfunnsansvar og bærekraft. GRI har også etablert 10 rapporteringsprinsipper som blant annet beskriver identifisering av vesentlige temaer og gjennomføring av selve rapporteringsprosessen.

Statkraft har etablert en systematisk prosess for å årlig presentere resultater for områder som miljø- og samfunnspåvirkning, helse og sikkerhet, sikring (security), antikorrupsjons-arbeid og oppfølging av menneskerettigheter. Det er utviklet både kvalitative og kvantitative indikatorer som alle relevante forretningsenheter rapporterer på. Disse indikatorene mener vi fanger de viktigste aspekter med hensyn til samfunnsansvar i konsernet, samtidig som de imøtekommer rapporteringskrav og forventninger fra våre interessenter.

Statkrafts rapport om samfunnsansvar beskriver de mest relevante temaene og resultatene på konsernnivå. Mer informasjon om spesielle temaer og enkeltprosjekter finnes på Statkrafts hjemmesider.

Vesentlighetsanalyse, ambisjoner og mål

I 2015 ble det gjennomført en vesentlighetsanalyse for å identifisere Statkrafts viktigste aspekter knyttet til samfunnsansvar. Analysen tok utgangspunkt i prinsippene beskrevet i GRI’s Technical Protocol, og den ble godkjent av Statkrafts revisor (Deloitte AS). Som en del av analysen ble Statkrafts viktigste interessenter og deres vesentligste aspekter relatert til samfunnsansvar identifisert. Disse aspektene ble deretter vurdert i en rekke interne workshops for å finne de aspektene som har størst betydning for Statkraft som organisasjon.

Alle aspekter ved samfunnsansvar er viktige for Statkraft, men analysen identifiserte følgende seks aspekter som de meste vesentlige for selskapet:

  • Sikkerhet og sikring av mennesker
  • Menneskerettigheter
  • Forvaltning av vannressurser
  • Biodiversitet
  • Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer
  • Forretningsetikk og anti-korrupsjon

De seks aspektene som er identifisert som mest vesentlige får i vår rapportering om samfunnsansvar en mer detaljert presentasjon enn øvrige temaer. For disse områdene har det blitt utarbeidet ambisjoner og mål frem mot 2020, og i tillegg blir status for 2015 presentert.

Tabell over ambisjoner og mål.

Verifisering av informasjon om samfunnsansvar

Statkrafts eksterne revisor verifiserer konsernets rapportering om samfunnsansvar. Revisors arbeid er basert på attestasjonsstandarden ISAE 3000, og revisors konklusjon er formulert i revisors uttalelse.

Revisors uttalelse