Forhold til lokalsamfunn

Statkrafts kraftproduksjon kan ha betydelig innvirkning på enkeltindivider og lokalsamfunn. Statkraft arbeider for å unngå, redusere eller korrigere de negative virkningene fra virksomheten og samtidig øke de direkte og indirekte fordelene og utviklingsmulighetene for interessenter. Intervensjoner er et resultat av konsultasjoner med alle berørte interessenter i henhold til gode internasjonale praksiser og standarder, basert på International Finance Corporation Performance Standards on Social & Environmental Sustainability og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

I 2015 ble de mest omfattende korrigerende tiltakene og utviklingsinitiativene gjennomført for Devoll- og Cetin-prosjektene, som begge er i anleggsfasen. Fokuset for begge disse prosjektene har vært utbedring av infrastruktur og initiativ knyttet til å sikre levebrød for lokalbefolkningen. Kontinuerlig dialog med lokale interessenter og myndigheter er viktig for å sikre samarbeid og tillit med hensyn til ulike kompensasjons- og utviklingsinitiativer som oppveier for tap av land, strukturer og naturressurser. Bedret markedsadgang, høyere kvalitet på helse- og utdanningstjenester og intensivering av jordbruksproduksjon er eksempler på slike initiativer. For prosjektene Cheves og Kargi er det iverksatt tiltak i driftsfasene for å håndtere eventuelle utestående saker og for å fremme gode relasjoner med lokalsamfunnene