Innovasjon

Målene for Statkrafts satsing på nyskaping er å utvikle og styre selskapets konkurransefortrinn innen kjernevirksomheten samt å utvikle nye forretningsmuligheter. Nyskapning er også viktig for å bygge kompetanse og sikre fremtidige rammevilkår. Det er etablert mangeårige FoU-programmer som er nært knyttet til konsernets strategiske satsingsområder innenfor vannkraft, vindkraft og bioenergi.

Statkraft har også opprettet et eget FoU-program på klima som blant annet skal fokusere på utvikling av forretningsspesifikk klimakunnskap og bidra til at de globale klimamodellene tilpasses planlegging og drift.

Eksempler på innovasjonsprosjekter i 2015:

Bioenergi

Flytende biobrensel er en FoU-aktivitet som ser på forretningsmuligheter innenfor bioenergimarkedet.

Norge har store mengder tilgjengelige biomasse. Selv om norsk strømproduksjon er nesten utelukkende fornybar, domineres den norske transportsektoren av fossile brensler. I februar 2015 opprettet Södra og Statkraft Silva Green Fuel AS. Selskapets første oppgave er å kvalifisere en kostnadseffektiv teknologi for lønnsom produksjon av andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare. Målet er å opprette det første industrielle produksjonsanlegget på Tofte. Dermed kan Södra og Statkraft bli viktige bidragsytere for å nå nasjonale og internasjonale mål om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren.

FoU Klima

Vanntilgang i fremtiden
Endringer i tilgang på vann er en av de største risikoene knyttet til Statkrafts internasjonale vannkraftvirksomhet. For å få mer kunnskap om dette har Statkraft etablert et prosjekt som skal se på utfordringer forbundet med avtakende vannressurser forårsaket av klimaendringer, konkurranse i etterspørsel etter vann og nytt regelverk. Prosjektets første fase kartla eksisterende kunnskap om historiske trender, klimaendringsprognoser og planer fra myndighetene. Resultatene fra hvert av de syv landene som dekkes av studien brukes til å avdekke kunnskapsgap. De identifiserte gapene dekkes nå av oppfølgingsprosjekter i de forskjellige landene for å sikre at vi utvikler den kunnskapen og de løsningene som vi trenger for å sikre effektiv vannkraft i all vår virksomhet i nye deler av verden.

Vindkraft

Reinsdyr og vindkraft
Utbygging av vindkraftprosjekter på land i områder med reindrift er komplekst og sensitivt. Statkraft er involvert i forskningsprosjekter i både Norge og Sverige for å øke kunnskapen om tamreins arealbruk og atferd. Formålet er å identifisere tiltak som kan hindre og redusere eventuelle negative konsekvenser for reindriften som følge av vindkraft.

Vannkraft

FoU løser problemer forbundet med vannkraftsvirksomhet
Drift av Francis-turbinen på dellast forbindes ofte med dannelse av trykkpulsasjoner som vanligvis fører til restriksjoner i driftsområde. Det er flere grunner til dellastdrift, som frekvensregulering i nettet eller for å oppfylle kravene til minstestrømning. Det er imidlertid mulig å forbedre de vanskelige strømningsforholdene ved dellastdrift. Troms Kraft, Flow Design Bureau og Statkraft har utviklet et system for å redusere trykkpulsasjoner (Diffcon). Ved å injisere vann direkte inn i sugerøret for å motvirke den naturlige vannrotasjonen fra utgangen av løpehjulet ved dellast, kan en forbedre strømningsforholdene og redusere trykkpulsasjonene. Systemet undergikk vellykket testing og utprøving ved Svorka kraftstasjon i 2015.

Vannfotavtrykk fra vannkraft
Forskjellige metoder har blitt brukt til å sammenligne vannfotavtrykket fra forskjellige teknologier. Et prosjekt gjennomført i regi av SINTEF har sett på svakhetene ved slike metoder og forsøkt å utvikle nye metoder som hensyntar de multifunksjonelle sider ved vannkraften i områder med lite vann. Dette fordi mange reservoarer brukes til flere formål som drikkevann, vanning og flomdemping. I mange områder i utlandet kan dette være like viktig som strømproduksjon. De nye metodene har fått internasjonal anerkjennelse og bidrar til å styrke vannkraftens kerdibilitet som bærekraftig.