Samfunnsrolle

Statkraft skaper verdier, både direkte og indirekte, i de samfunnene hvor vi har virksomhet. I 2015 skapte konsernet økonomiske bruttoverdier tilsvarende 15 439 millioner kroner.

 • Økonomisk verdiskaping

  Konsernets økonomiske brutto verdiskaping utgjorde i 2015 15 439 millioner kroner (22 312). Verdiene som skapes fordeles på en rekke ulike interessenter i Norge så vel som i utlandet.

 • Innovasjon

  Målene for Statkrafts satsing på nyskaping er å utvikle og styre selskapets konkurransefortrinn innen kjernevirksomheten samt å utvikle nye forretningsmuligheter. Nyskapning er også viktig for å bygge kompetanse og sikre fremtidige rammevilkår. Det er etablert mangeårige FoU-programmer som er nært knyttet til konsernets strategiske satsingsområder innenfor vannkraft, vindkraft og bioenergi.

 • Forhold til interessenter

  Enkeltpersoner, organisasjoner og lokalsamfunn kan bli direkte eller indirekte påvirket av Statkrafts virksomhet. I all dialog med interessenter skal vi vise respekt for lokalmiljøet, samfunnene og kulturene vi jobber i. Vi ønsker å bygge tillit til vårt selskap ved å ha en åpen dialog med interessenter.

 • Samarbeid med frivillige organisasjoner

  Statkraft jobber for å skape synergier gjennom nært samarbeid med interesseorganisasjoner. Hovedformålet med samarbeidet er å trekke veksler på hverandres kompetanse for å oppnå gjensidig gevinst.

 • Forhold til lokalsamfunn

  Statkrafts kraftproduksjon kan ha betydelig innvirkning på enkeltindivider og lokalsamfunn. Statkraft arbeider for å unngå, redusere eller korrigere de negative virkningene fra virksomheten og samtidig øke de direkte og indirekte fordelene og utviklingsmulighetene for interessenter. Intervensjoner er et resultat av konsultasjoner med alle berørte interessenter i henhold til gode internasjonale praksiser og standarder, basert på International Finance Corporation Performance Standards on Social & Environmental Sustainability og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.