Devoll - Vannkraft i Albania

Vannkraftprosjektet Devoll (Devoll HPP) i Albania består av flere vannkraftverk langs elva Devoll, med en planlagt installert effekt på 256 MW. Produksjonen er anslått til 729 GWh/år.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 256 MW
  • Utbyggingsfase: Under bygging

Vannkraftprosjektet har for tiden 25 ansatte og konsulenter på anlegget som jobber med miljørelaterte og sosiale problemstillinger for Devollprosjektet. Prosjektet utarbeidet og ferdigstilte en Environmental and Social Management Plan i 2013. Planen omfatter alle samfunns- og miljømessige tiltak, og legger rammene for flytting, sikring av levebrød, sosial utvikling og miljøforvaltning, inkludert overordnede indikatorer for oppfølging. Planen er implementert gjennom detaljerte, årlige implementeringsplaner og det er opprettet et detaljert oppfølgingsrammeverk.

De viktigste samfunnsmessige konsekvensene av prosjektet er tap av landbruks- og hagebruksland og tilhørende tap av levebrød - samt veier. Prosjektet gjennomførte en rekke tiltak i 2015 for å kompensere for dette. Det siktes mot å innføre kompenserende tiltak før påvirkningen har funnet sted, dvs. iverksette tiltak for å motvirke eventuelle økonomiske vanskeligheter som kan ramme lokalbefolkningen ved oversvømmelse.

Det viktigste tiltaket er implementering av Livelihood Support and Development programmet. Programmet bidrar med støtte til landbruk og levebrød, samt teknisk hjelp til husholdninger som er direkte berørt av prosjektet. Fokus er å på gi direkte støtte og teknisk hjelp, for eksempel i form av veterinærtjenester, beskjæring av frukttrær, osv. Ved utgangen av 2015 var det inngått avtaler med 248 av totalt 291 husstander som har rett på levebrødstøtte (85 prosent), og avtale om bistand til 201 husstander som vil bli berørt av prosjektet (inkludert f.eks. oliven- og frukttrær, husdyr og fôr; bikuber, vannpumper og landbruksmaskiner). All støtten som gis komplimenteres med tilbud om regelmessig teknisk støtte fra landbrukseksperter i DHP.

Til sammen 15 nye omplasseringshus er under bygging og forventes å være innflyttingsklare i begynnelsen av 2016. Husene har samme eller høyere standard enn husene som berøres av prosjektet og har termisk isolasjon, innlagt drikkevann og strøm.

Den viktigste miljømessige konsekvensene av Devoll HPP er endringer i hydrologien i Devoll-elva og byggingen av to vannreservoarer. Vannkvalitet vil være i fokus under forbedringen av avfallshåndtering og kloakkrensing for byen Gramsh, som ligger i enden av Banjë-reservoaret. Vannkvaliteten overvåkes månedlig og det tas mer enn 200 vannprøver fra 20 angitte steder langs Devoll-elva, med 33 parametre for tungmetaller, næringsstoffer og bakteriologi. 4700 verdier ble målt i 2015. Hvert kvartal er det tatt prøver for analyse av planteplankton, dyrisk plankton, fisk og fauna på mellom seks og ni steder langs elva.  

Geiter for osteproduksjon

Geiter for osteproduksjon.

Bygging av omplasseringshus over Banjë-reservoaret.