Samfunnsansvar i Statkraft

Vi skal opptre på en bærekraftig måte, og vi skal utvikle vår virksomhet slik at den skaper merverdi for interessenter og de land og lokalsamfunn der vi er til stede.

For å lykkes med dette må vi arbeide strukturert og systematisk med alle problemstillinger knyttet til samfunnsansvar og integrere dette arbeidet i alle relevante prosesser i selskapet, som for eksempel innkjøp, oppkjøp, prosjektutvikling og drift av anlegg.

I vårt arbeid med samfunnsansvar støtter vi oss på internasjonalt anerkjente initiativer og standarder som FNs Global Compact og IFCs Performance Standards on Environmental & Social Sustainability.

Statkrafts grunnleggende prinsipper for en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig opptreden er formulert i Statkrafts leveregler. Levereglene gjelder for alle selskaper i Statkraftkonsernet og alle enkeltpersoner som arbeider for Statkraft, uavhengig av sted. Dette inkluderer ansatte på alle nivåer, styremedlemmer, innleid personell, rådgivere og andre som opptrer på vegne av, eller som representerer Statkraft. Forretningspartnere er forventet å opptre i tråd med standarder som er i samsvar med Statkrafts etiske krav.

Samfunnsansvar er en sentral og integrert del av Statkrafts styringssystem. Systemet legger til rette for en strukturert og ensartet håndtering av konsernets samfunnsansvar, og systemet blir jevnlig evaluert for å tilpasses nye krav, forretningsmiljøer og utfordringer.  

Cheves vannkraftverk i Peru ble ferdigstilt i 2015. Involvering av lokalsamfunnet i planleggingen har vært viktig for å skape aksept og lokal forankring for utbyggingen.

Miljø og klima

Statkrafts miljøambisjon er å tilby fornybare, bærekraftige og klimarobuste energiløsninger. 99 prosent av konsernets kraft- og fjernvarmeproduksjon var i 2015 basert på fornybare energikilder, og nyinvesteringer gjøres nå kun innen fornybar energi. Men også fornybar kraftproduksjon påvirker miljøet. Vurdering av miljøpåvirkning er inkludert i alle relevante forretningsaktiviteter, og vårt mål er alltid å finne miljøvennlige løsninger.

Statkraft etablerte i 2013 et forskningsprogram om klima. Klimaprogrammet skal blant annet hente inn oppdaterte klimaprognoser og legge til rette for en helhetlig håndtering av klimautfordringer i konsernet.

Helse og sikkerhet

I Statkraft har helse og sikkerhet høyeste prioritet, overalt og alltid. Målet er null arbeidsrelaterte skader. For å nå målet arbeider konsernet systematisk med å etablere en verdibasert sikkerhetskultur som er basert på åpenhet og et ønske om kontinuerlig forbedring. Konsernets styring og oppfølging av helse og sikkerhet er basert på internasjonal god praksis.

Statkraft gransker hendelser med høy risiko for alvorlige konsekvenser på en strukturert måte og lærdom fra hendelsen deles på tvers av hele organisasjonen.

Sikring

Statkraft har en helhetlig tilnærming til sikring, beredskap og krisehåndtering og følger internasjonal god praksis. I Statkraft er det fire områder som favnes av paraplybetegnelsen sikring (security): sikring av personell, fysisk sikring, sikring av IT-systemer og informasjonssikkerhet.

I 2015 ble utarbeidet generelle vurderinger av trusler for hvert land som konsernet har virksomhet eller interesse i, og risikovurderinger med hensyn til sikrings-temaer har blitt oppdatert for viktigste lokasjoner.

Menneskerettigheter

Statkraft anerkjenner sitt ansvar for å respektere menneskerettighetene, og dette er et tema som konsernet tar på alvor. Retningslinjene i FNs Guiding Principles on Business and Human Rights er hensyntatt i Statkrafts styringssystem og prosjektstyringsverktøy.

Etikk og antikorrupsjon

Statkraft har forpliktet seg til en høy etisk standard og forretningskultur og har null-toleranse overfor korrupsjon. Med økende aktivitet i korrupsjonsutsatte markeder legger Statkraft stor vekt på å sikre en sterk etisk forretningskultur og å utvikle robuste anti-korrupsjonstiltak.

I 2015 ble risikovurdering og behovskartlegging i hvert av Statkrafts forretningsområder avsluttet. Videre ble det innført en to-års-syklus med nye opplæringstiltak i forretningsetikk og anti-korrupsjon.

Samfunnspåvirkning

Som kraftprodusent har vi et meget langsiktig tidsperspektiv, noe som ytterligere understreker behovet for å utvikle bærekraftige løsninger. Vi etterstreber åpen dialog med berørte lokalsamfunn og andre interessenter, og vi legger opp til slik dialog og samhandling ved all prosjektutvikling og i alle driftsaktiviteter.