Ambisjoner og mål

Statkraft gjennomførte i 2015 en materialitetsanalyse for å identifisere selskapets vesentligste aspekter knyttet til samfunnsansvar. Tre av aspektene som ble identifisert var: Vannforvaltning; Biodiversitet og Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer. Statkrafts ambisjoner, mål og status for 2015 for disse områdene er presentert under:

2015 status for mål knyttet til Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer

De mulige effektene av klimaendringer på Statkrafts nordiske vannkraftanlegg er velkjente. Statkraft bruker regionale klimamodeller til å vurdere sannsynlige framtidige endringer i temperatur og nedbør som har innvirkning på vannverdier og produksjonsmuligheter. Driftsmessige beslutninger og investeringsbeslutninger tas på grunnlag av disse vurderingene.

Statkraft har brukt IPCC/UNFCCC og andre vitenskapelige data som utgangspunkt for å fastsette et spesifikt oppvarmingsscenario.  I de nordiske landene brukes dette scenariet til å vurdere konsekvensene av klimaendringer på anleggene våre.

Vi har ikke samme detaljerte forståelse av klimaendringer utenfor Norden. Vi har derfor flere FoU-prosjekter rettet mot dette. For ikke-nordiske anlegg gjennomfører vi hydrologiske konsekvensutredninger og vurderer fremtidig vanntilgang for å forstå hvilken innvirkning dette vil ha på å balansere behovet for vann til kraftproduksjon, økosystemtjenester og miljøet.  

Statkraft har hatt et strategisk samarbeid med Meteorologisk institutt siden 2009, og er også involvert i en rekke FoU-prosjekter som støttes av Norges forskningsråd.

Statkraft vurderer og utvikler også verktøy for å evaluere mulige klimagassutslipp fra vannkraftreservoarene våre. Dette gjøres i samarbeid med ledende forskningsinstitutt, andre aktører i industrien og bransjeorganisasjoner som IEA and IHA.

Statkraft følger kontinuerlig med på utviklinger i den nasjonale, europeiske og globale klimapolitikken for å vurdere hvilken mulig innvirkning de vil ha for virksomheten vår. Vi har gitt direkte innspill til de politiske prosessene i Norge og i EU, og deltatt i relevante offentlige høringer. I 2014 ble Statkraft med i Verdensbankens Carbon Pricing Leadership Coalition med det målet å etablere karbonprissetting som kjernen til verdensomfattende avkarbonisering. Statkraft deltar også i andre internasjonale partnerskap for å fremme internasjonale karbonmarkeder. I 2015 opprettet Statkraft et nytt kontor i California for karbonhandel og selskapet er direkte involvert i forskjellige markeder for karbonrelaterte produkter for å bidra med produktutvikling og for å fremme utvikling av karbonmarkeder.

2015 status på mål knyttet til Biodiversitet

Statkraft erkjenner at selskapets kjernevirksomhet – vind- og vannkraft – innvirker på biologisk mangfold og økosystemer. Før Statkraft tar en investeringsbeslutning kartlegger og evaluerer vi derfor biodiversitet, inkludert rødlistearter og verneområder. I prosjektdriften arbeider Statkraft systematisk med anliggende relatert til biodiversitet der det er nødvendig. All påvirkning på biodiversitet som defineres som alvorlige, mindre alvorlige eller uønskede miljøhendelser, rapporteres i Statkrafts avvikssystem.

Som en del av arbeidet for å håndtere anliggende relatert til biologisk mangfold, har Statkraft tidligere opprettet en georeferanse-database over rødlistede arter og kritiske habitater. Systemet skal fungere som en informasjonsdatabase for å sikre at mulige konsekvenser følges opp og evalueres systematisk. Systemet er fremdeles under utprøving, med fokus på Statkrafts virksomhet i Norge.

Biodiversitet er ett av satsingsområdene for Statkrafts miljørelaterte FoU-arbeid. Innvirkning på økosystemtjenester, utvikling av nye, helhetlige verktøy for bedre styring i regulerte systemer, og innvirkning på fragmentering av habitater gjennom toveis vandring av fisk, er noen eksempler på nylige FoU-prosjekter innen biologisk mangfold.

2015 status på mål knyttet til Vannforvaltning

Bærekraftig vannforvaltning og konsekvenser fra prosjektutvikling og drift er en sentral del av prosjektlederkurs. Videre rapporteres og evalueres eventuelle brudd på krav relatert til fyllingsgrad, minstevannføring og selvpålagte restriksjoner i forbindelse med effektkjøring i avvikssystemet.

For å øke kunnskapen vår, og dermed redusere miljøpåvirkninger og bruk av vann som en naturressurs, investerer Statkraft i spesifikke og utvalgte forskningsprogrammer og -prosjekter, både i Norge og i utlandet. Viktige FoU-temaer i forbindelse med vannforvaltning inkluderer effektkjøring og miljøkonsekvenser og skadebegrensende tiltak, teknisk utforming av vannkraftdrift i nordlige regioner, klimakonsekvenser for vannkraftsektoren og vanntilgang og klimagassutslipp fra vannmagasiner og drift av vannmagasiner.