Miljøstyring i Statkraft

Miljøstyring er en integrert del av Statkrafts styringssystem og omfatter alle forretningsenheter og aktiviteter. Miljøstyringssystemet skal sikre en systematisk tilnærming til miljøarbeidet, hvor viktige aktiviteter er identifisering av miljørisiko, etablering av mål og handlingsplaner, iverksettelse av tiltak og oppfølging av resultater.

Statkrafts miljøstyringssystem er basert på prinsippene i standarden ISO 14001:2004. Statkrafts miljøkrav gjelder også konsernets kontraktører, og miljøkrav blir derfor innarbeidet i alle kontrakter der det er relevant. 

Konsernets utbyggingsprosjekter planlegges og gjennomføres i tråd med god internasjonal praksis, og arbeidet utføres i henhold til IFCs Performance Standards on Environmental & Social Sustainability. I tråd med denne standarden stiller Statkraft krav til omfattende konsekvensanalyser og miljøoppfølgingsplaner som oppdateres gjennom hele prosjektprosessen. Disse dokumentene legges ut på prosjektenes hjemmesider og gjøres på denne måten tilgjengelig for eksterne interessenter.

Ekstern vurdering av miljøprestasjoner

Statkrafts miljø-KPI på konsernets målekort har gjennomgått en miljøvurdering utført av et eksternt ratingbyrå (Oekom Research AG). Vurderingen inkluderer et bredt sett med kriterier innenfor temaene miljøstyring, kraftproduksjon og energieffektivitet, og gir oss en forståelse av hvordan omverdenen vurderer vår innsats og innen hvilke områder vi bør forbedre oss. Bruken av et ratingbyrå gjør også at vi kan sammenligne oss med andre selskaper, både i egen og andre bransjer.

Vurderingen i 2015 ga ratingen B+, hvilket tilsvarer god internasjonal praksis i Oekom Corporate Rating.

Samarbeidsavtaler

Statkraft har inngått strategiske samarbeidsavtaler med de tre miljøvernorganisasjonene Naturvernforbundet, Bellona og WWF. Den overordnede hensikten med avtalene er å lære av hverandres kompetanse for å komme frem til de beste energiløsningene.