Forbruk, utslipp og avfall

Statkrafts virksomhet forårsaker kun begrenset avfallsproduksjon og utslipp. Data for konsernets energibruk, utslipp, avfallsmengder og miljøhendelser er rapportert i Statkrafts regnskap for samfunnsansvar.

Kraftbruk

I 2015 var elektrisitetsbruken i Statkraft 1 031 GWh, hvorav 80 % ble brukt til pumpekraft. Elektrisitetsbruken i konsernets er sertifisert fornybar i henhold til RECS.

Sandefjord fjernvarmeanlegg ble åpnet av konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i februar 2015, og er et av Norges mest moderne og miljøvennlige anlegg.

Lokal forurensing

Statkraft har relativt få utfordringer knyttet til lokal forurensning. Den største miljørisikoen er knyttet til oljeutslipp fra kjøretøyer, anleggsmaskiner og produksjonsutstyr. Det er innført rutiner for registrering av oljeholdig utstyr, og bruk av miljøoljer og utskifting til utstyr med vannsmurte lager bidrar også til å redusere risikoen for oljeutslipp. Det var ingen oljeutslipp med varig skade på ytre miljø i 2015.

Det kan forekomme lokale utfordringer knyttet til støy og støv i forbindelse med transport- og byggeaktiviteter, og vi har også erfart utfordringer med lukt og askeutslipp fra fjernvarmeanleggene.

Avfallshåndtering

I Statkrafts driftsvirksomhet ble det i 2015 generert cirka 61 400 tonn farlig avfall. Over 93 prosent av dette var restprodukter fra biomasseanlegg i Tyskland og fjernvarmeanlegget i Trondheim, som i hovedsak bruker avfall som energikilde. I tillegg ble det generert cirka 12 000 tonn annet avfall. Statkraft mål er å kildesortere mest mulig av generert avfall, og i 2015 ble 82 prosent av avfallet (farlig avfall ikke inkludert) kildesortert.

Miljøhendelser

Miljøhendelser registreres og følges opp systematisk i hele konsernet og rapporteres jevnlig til ledelsen og styre. Det har ikke blitt registrert noen alvorlig miljøhendelse siden 2008. I 2015 ble det rapportert 228 mindre alvorlige miljøhendelser med liten eller ingen påvirkning på miljøet. De fleste av disse gjaldt kortvarige brudd på manøvreringsbestemmelsene for vannkraftanlegg og mindre oljeutslipp.