Miljøpåvirkning

Statkraft tilbyr fornybare og bærekraftige energiløsninger. På denne måten bidrar vi til å møte en av vår tids største utfordringer: global oppvarming. Samtidig er all kraftproduksjon forbundet med ulike former for inngrep i naturen. Systematisk miljøstyring i tråd med god internasjonal praksis skal minimere og kompensere for de negative miljøvirkningene som følger av konsernets virksomhet.

 • Ambisjoner og mål

  Statkraft gjennomførte i 2015 en materialitetsanalyse for å identifisere selskapets vesentligste aspekter knyttet til samfunnsansvar. Tre av aspektene som ble identifisert var: Vannforvaltning; Biodiversitet og Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer. Statkrafts ambisjoner, mål og status for 2015 for disse områdene er presentert under:

 • Statkraft tilbyr bærekraftige energiløsninger

  Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og i 2015 var over 99 prosent av selskapets kraftproduksjon basert på fornybare energikilder.

 • Miljøstyring i Statkraft

  Miljøstyring er en integrert del av Statkrafts styringssystem og omfatter alle forretningsenheter og aktiviteter. Miljøstyringssystemet skal sikre en systematisk tilnærming til miljøarbeidet, hvor viktige aktiviteter er identifisering av miljørisiko, etablering av mål og handlingsplaner, iverksettelse av tiltak og oppfølging av resultater.

 • Miljøaktiviteter i Statkraft

  Statkrafts kjernevirksomhet er vann- og vindkraft. Ingen av disse teknologiene genererer vesentlige utslipp til luft og vann, men begge medfører inngrep i økosystemer og landskap. Målet er alltid å gjøre inngrepene så skånsomme som mulig og tilpasse dem til lokale forhold.

 • Statkraft og klima

  Statkraft tilbyr rene og bærekraftige energiløsninger og støtter på denne måten en global overgang til en lavkarbon-økonomi. Klimaendringer og global oppvarming er en av vår tids største utfordringer, og FNs klimapanel bekrefter i sin femte klimarapport fra 2013-2014 at de globale klimaendringene er menneskeskapte. IPCC har tidligere påpekt at økt bruk av fornybar energi kanskje er det viktigste enkelttiltaket mot klimaendringene.

 • Forbruk, utslipp og avfall

  Statkrafts virksomhet forårsaker kun begrenset avfallsproduksjon og utslipp. Data for konsernets energibruk, utslipp, avfallsmengder og miljøhendelser er rapportert i Statkrafts regnskap for samfunnsansvar.