Menneskerettigheter

Selskaper har en forpliktelse til å respektere menneskerettighetene. Menneskerettighetssituasjonen i områder hvor Statkraft har virksomhet kan være utfordrende. Dette er noe konsernet tar på alvor.

Ambisjoner og mål – Menneskerettigheter

Statkraft gjennomførte i 2015 en materialitetsanalyse for å identifisere selskapets vesentligste aspekter knyttet til samfunnsansvar. Et av aspektene er «Menneskerettigheter» og ambisjoner, mål og status for 2015 er presentert her.

Status 2015 status for ambisjoner og mål knyttet til Menneskerettigheter

Statkrafts arbeid med menneskerettigheter gjennomføres i samsvar med FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper (OECD Guidelines for Multinational Entreprises). Statkrafts forpliktelser på dette området er reflektert i selskapets leveregler (Statkraft’s Code of Conduct), som er vedtatt av styret. I tillegg er denne forpliktelsen er reflektert i Statkrafts corporate responsibility policy og HMS policy. Statkraft har i flere år arbeidet med å integrere og operasjonalisere menneskerettigheter i eksisterende styrende dokumenter og prosesser.

I 2015 har Statkraft jobbet aktivt med å styrke styringsrammeverk for vurdering og håndtering av problemstillinger som har med menneskerettigheter å gjøre. Statkraft har også deltatt i et nasjonalt prøveprosjekt ledet av OECDs norske kontaktpunkt som har som mål å utvikle en metodologi for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter. Prosjektet inkluderte generell opplæring om menneskerettigheter og FNs retningslinjer, risikokartlegging for rettighetshavere, håndtering av menneskerettigheter i leverandørkjeden, samt fremmet bruken av verktøy, inkludert rapportering, som kan bistå med håndtering av menneskerettigheter. Statkraft har også gjennomført en vurdering av selskapets styringsrammeverk for håndtering av menneskerettigheter, samt en gjennomgang selskapets viktigste påvirkning innenfor menneskerettighetsområdet. På bakgrunn av dette er det blitt identifisert en rekke mulige forbedringstiltak som har blitt vurdert og prioritert for utrulling i 2016.

Tvistesak om utbygging av vindkraft i Sverige

Statkraft ble i 2012 klaget inn for OECDs norske og svenske nasjonale kontaktpunkt (NCPer) i forbindelse med utbygging av vindkraft i Sverige. Det ble gjennomført mekling mellom Jijnjevaerie sameby og Statkraft i 2014. Meklingen ble avsluttet uten at man kom til enighet. OECDs NCPer avga en endelig uttalelse den 9. februar 2016, hvilket innebærer at saken er avsluttet. NCPene fant ingen grunn til å konkludere med at Statkraft ikke har innfridd OECDs retningslinjer. Uttalelsen påpekte noen områder med forbedringspotensial, deriblant at Statkraft/SSVAB kan arbeide på en måte som enda tydeligere fremmer urfolks rettigheter og overholdelse av retningslinjene. NCPene anbefalte også at partene viser fornyet vilje til å fremforhandle en avtale om den videre utbyggingen av vindkraftprosjekter.