Ambisjoner og mål

Statkraft gjennomførte i 2015 en materialitetsanalyse for å identifisere selskapets vesentligste aspekter knyttet til samfunnsansvar. Et av aspektene er «Sikkerhet og sikring av mennesker» og ambisjoner, mål og status for 2015 er presentert her.

Status 2015 for mål knyttet til helse og sikkerhet

Hensynet til sikkerhet er solid forankret hos toppledelsen. Identifiserte ambisjoner og mål viser at personellsikkerhet har et meget sterkt fokus.

I 2015 har indikatorene for helse og sikkerhet blitt revidert og hendelser med høy risiko er nå sikret større oppmerksomhet. Nye, ledende indikatorer har også blitt utviklet og vil bli implementert i 2016. De nye indikatorene vil måle ledelsens og medarbeidernes engasjement i helse- og sikkerhetsarbeid ved å loggføre relevante aktiviteter som for eksempel gjennomførte helse- og sikkerhetsinspeksjoner, risikovurderinger, erfaringsoverføringer eller forslag som vil bidra til økt sikkerhet.  

I desember 2015 ble «CEO’s HSE award» lansert. Prisen skal bidra til å forbedre resultatene for helse og sikkerhet. Prisen skal påskjønne fremragende helse- og sikkerhetsarbeid og gode, innovative løsninger som kan brukes på tvers av konsernet. «CEO’s HSE award» vil bli utdelt for første gang i andre halvdel av 2016.

For å styrke fokus på høyrisiko-aktiviteter og forebyggende tiltak er det i 2015 blitt igangsatt et prosjekt som skal utvikle «life saving rules». Målet med prosjektet er å identifisere og implementere spesifikke sikkerhetsregler for utvalgte høyrisiko-aktiviteter. Reglene skal være egnet for kommunikasjon på alle nivå i organisasjonen, og skal understøttes av gode verktøy for utrulling og oppfølging.

Sikring av personell utgjør en økende utfordring for Statkraft. Nye krav for sikring av personell har blitt introdusert i 2015. Kravene omfatter en tydeliggjøring av roller og ansvar samt prosessen for vurdering av risiko. Slike vurderinger er gjennomført for sentrale lokasjoner i 2015 og vil fortsette i 2016.

Deling av kunnskap og læring på tvers av organisasjonen er avgjørende for et godt resultat med hensyn til helse og sikkerhet.   Kunnskapsoverføring om  god praksis og læring fra inntrufne hendelser er viktig for at organisasjonen skal forbedre resultater.  Erfaringer fra alle alvorlige hendelser gjøres tilgjengelig for organisasjonen og diskuteres i konsernets nettverk for helse og sikkerhet.

Riktig kompetanse er en forutsetning for en god sikkerhetskultur. Opplæring blir derfor gitt innenfor en rekke områder. Eksempler på dette er nettbaserte kurs om helse- og sikkerhetsarbeid både på grunnleggende og operativt nivå, og mer omfattende helse- og sikkerhetsopplæring som en del av Statkrafts prosjektlederopplæring.