Ulykker

I 2015 ble det registrert 104 fraværsskader og totalt 176 skader blant Statkrafts medarbeidere og kontraktører. Dette tilsvarer en skadefrekvens (H2) på 5,9 og en fraværsskadefrekvens (H1) på 3,5.

Dødsulykker

Det var ingen arbeidsrelaterte dødsulykker i Statkraft i 2015.

Skader

Indikatoren H1 (antall fraværsskader per million arbeidstimer) var 3,3 for konsernets medarbeidere, mens H1 for konsernets kontraktører var 3,6. Tilsvarende var indikatoren H2 (totalt antall skader per million arbeidstimer) for konsernets medarbeidere 5,6 og for kontraktører 6,0. Totalt ble det registrert 176 skader, hvorav 104 medførte fravær, for konsernets medarbeidere og kontraktører.

I 2015 inntraff seks ulykker der konsekvensen ble alvorlig skade. Ytterligere 33 ulykker og nestenulykker hadde et alvorlig skadepotensial. Slike hendelser blir gransket for å identifisere årsak, hendelsesforløp og forebyggende tiltak. Læring og erfaringer fra slike hendelser blir delt på tvers av organisasjonen.

Skadefrekvensen i Statkraft er stabil, men ikke tilfredsstillende med hensyn til  målet om null alvorlige skader.

Registrering av farlige forhold og nestenulykker

Alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold blir registrert i et felles rapporteringsverktøy. I 2015 ble det registrert i overkant av 11 000 farlige forhold og nesten 4000 nestenulykker. Både nestenulykker og farlige forhold blir fulgt opp etter samme mønster som faktiske ulykkessituasjoner, og forhold som gjentar seg eller kunne fått alvorlige konsekvenser blir analysert og fulgt opp slik at årsakssammenhengen blir avdekket. Denne rapporteringen er svært viktig for å øke kompetansen om risikoutsatte arbeidssituasjoner.