Om helse- og sikkerhetsarbeid i Statkraft

Oppfølging av helse og sikkerhet er et linjeansvar i Statkraft. Dette innebærer at hver enkelt enhet har et selvstendig ansvar for arbeid og resultater knyttet til helse og sikkerhet. Ambisjoner og mål for området helse og sikkerhet er tydelig forankret hos konsernledelsen.

Statkrafts sikkerhetskultur

Statkrafts mål er null alvorlige skader. Dette er et logisk, men likevel ambisiøst mål. For å nå målet jobber Statkraft systematisk for å etablere en verdibasert sikkerhetskultur tuftet på åpenhet, tydeliggjøring av krav og et ønske om kontinuerlig forbedring.

Fokusområder for helse- og sikkerhetsarbeid i 2015

I 2015 formulerte Statkraft et nytt helse- og sikkerhetsprogram for å styrke konsernets helse- og sikkerhetsarbeid. Programmet inneholder blant annet nye, ledende indikatorer for måling av helse og sikkerhet, forbedring av oppfølgingsverktøyet for helse og sikkerhet i prosjekter, økt fokus på høyrisiko-aktiviteter, opplæringsprogram for toppledelsen, nye opplæringsmoduler for ulike målgrupper i konsernet og kritisk gjennomgang av kravdokumenter. Programmet ble igangsatt høsten 2015, og de fleste av aktivitetene vil bli implementert i 2016.

Her er noen eksempler på pågående oppfølgings- og forbedringsaktiviteter i de ulike forretningsområdene:

  • Wind Offshore har videreført arbeidet med å innarbeide og implementere helse og sikkerhet i WO PROMAS (prosjektstyringsverktøy for Wind Offshore). Helse- og sikkerhetsdelen av verktøyet bygger på beste praksis innen bransjen samt egne erfaringer både fra vindparker i drift og tidligere utviklings- og utbyggingsaktiviteter.  Verktøyet skal brukes og videreutvikles i Statkrafts store vindprosjekt i Midt-Norge.

  • I forretningsområdet Power Generation videreføres forbedringsprogrammet Optimum. Programmet har adressert helse og sikkerhet som et av flere viktige forbedringsområder. Kontinuerlig læring, forenkling og samarbeid på tvers av fagdisipliner, samt økt fokus på energikontroll og bedret kontroll med høyrisikoaktiviteter, er noen av tiltakene som er identifisert for å forbedre resultatene. Økt anleggsaktivitet i Norge vil gi erfaringer og bidra til videreutvikling av programmet.

  • Wind Offshore er en aktiv deltaker i G9 Offshore Wind Health and Safety Association for å øke kompetansen om risiko-aktiviteter i havvind-sektoren. Statkraft er medlem av styret og leder i tillegg arbeidsgruppen som utvikler retningslinjer for arbeid i høyden i slike prosjekter. I tillegg deltar Statkraft aktivt i arbeidsgruppene for marine operasjoner og løfteoperasjoner.

Kompetanse om helse- og sikkerhetsspørsmål

Medarbeidere i Statkraft får opplæring om sikkerhetsrisiko og arbeidsmiljø tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. Helse og sikkerhet er en del av introduksjonsprogrammet for nyansatte og i konsernets lederprogrammer. I tillegg finnes et grunnleggende, nettbasert kurs om Statkrafts sikkerhetskultur og -arbeid som er tilgjengelig for alle medarbeidere. Videre finnes et mer omfattende nettbasert helse- og sikkerhetskurs rettet mot operative drifts- og prosjektaktiviteter som blant annet gjennomgår identifisering av sikkerhetsrisiko, arbeid i høyden, håndtering av mobile installasjoner, trafikksikkerhet, elektriske installasjoner, planlegging og koordinering av sikkerhetsarbeid og beredskapsarbeid.

Statkrafts prosjektlederprogram har en egen modul som tar for seg planlegging og koordinering av helse- og sikkerhetsarbeid. Dette er et mer omfattende program som består av både klasseromsundervisning og nettbasert opplæring.

Nettverk og bransjeorganisasjoner

Statkraft er medlem av en rekke nasjonale og internasjonale nettverk og bransjeorganisasjoner der temaer knyttet til helse og sikkerhet blir fulgt opp. Dette er viktige arenaer for å utveksle erfaringer og ny kunnskap om helse og sikkerhet innen energibransjen. Noen eksempler på slike nettverk og organisasjoner er:

  • Energi Norge: Energi Norge er en bransjeorganisasjon som representerer cirka 270 norske selskaper som produserer, distribuerer og omsetter elektrisitet. Energi Norge arbeider aktivt for å forbedre helse- og sikkerhetsarbeidet i den norske energibransjen.

  • RenewableUK: RenewableUK er den ledende bransjeorganisasjonen for vindkraft i Storbritannia og jobber blant annet med å utvikle retningslinjer for helse og sikkerhet for bransjen.

  • International Hydropower Association (IHA): IHA er en internasjonal organisasjon som fremmer vannkraftens rolle for å etablere bærekraftige energiløsninger. IHA har utviklet IHA Sustainability Guidelines som er et rammeverk som måler graden av bærekraft for vannkraftanlegg, blant annet med hensyn til helse og sikkerhet.

  • G9 Offshore Wind Health and Safety Association: Statkraft er ett av ni selskaper som etablerte G9 i 2012 og som skal fremme helse og sikkerhet for offshore vindkraft.

  • National Safety Council of India: National Safety Council er etablert av den indiske regjeringen og har som oppgave å fremme helse- og sikkerhetsarbeid på nasjonalt nivå i India.

Konsernsjefen besøker byggeplassen for Devoll-prosjektet i Albania. Fototgraf: Agim Dobi

Gransking av alvorlige hendelser

Ulykker, nestenulykker og farlige forhold blir registrert i et konsernfelles rapporteringsverktøy. Verktøyet legger til rette for analyse og effektiv oppfølging.

Alvorlige hendelser med, eller med potensiale for, alvorlig konsekvens blir gransket eller gjennomgått etter en fastlagt prosedyre for å avdekke alle sider av hendelsen slik at direkte og bakenforliggende årsaker kan identifiseres. Denne informasjonen blir oppsummert i en rapport som blir fulgt opp av ansvarlig enhet samt av relevante styrer. En kortversjon av rapporten blir også gjort tilgjengelig for hele organisasjonen slik at vi kan lære av feil og unngå at hendelser gjentar seg.

Sykefravær

Sykefraværet i Statkraft ligger på et stabilt lavt nivå og var 3,0 % i 2015, noe som er innenfor målet om et sykefravær lavere enn 3,5 %. Alle de norske selskapene i konsernet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) som innebærer aktiv fraværsoppfølging og tilpassing av arbeidssituasjonen etter medarbeiders behov.