Forretningsetikk og anti-korrupsjon

Statkraft er forpliktet til å sikre et høyt integritetsnivå og har nulltoleranse for korrupsjon. Med økende eksponering i korrupsjonsutsatte markeder arbeider Statkraft aktivt for å sikre en god intern forretningskultur og utvikle robuste anti-korrupsjonstiltak.

Ambisjoner og mål

Statkraft gjennomførte i 2015 en materialitetsanalyse for å identifisere selskapets vesentligste aspekter knyttet til samfunnsansvar. Et av aspektene er «Forretningsetikk og antikorrupsjon» og ambisjoner, mål og status for 2015 er presentert her.

Status 2015 for mål knyttet til Forretningsetikk og anti-korrupsjon

Sikre at alle Statkraftansatte gjennomgår opplæring i selskapets etiske regler med fokus på anti-korrupsjon
En ny toårs-syklus med opplæring i forretningsetikk og anti-korrupsjon ble initiert i 2015 for alle ansatte i heleide selskaper. Målet med opplæringsprogrammet er å sikre kunnskap om relevant anti-korrupsjonslovverk, klargjøre Statkrafts forventninger, øke beredskapen for å håndtere risikoer, fremme en etisk kultur og øke rapportering av bekymringer. Programmet består av ulike elementer, med obligatorisk klasseromsundervisning eller e-læring for alle. Kombinasjonen av metoder som benyttes i hver forretningsenhet avhenger av risikoprofilen. Den defineres i henhold til hvor de ansatte befinner seg geografisk og hvilken funksjon de innehar. Innholdet i opplæringen skreddersys til de enkelte forretningsenhetene for å sikre at den er relevant for deres type virksomhet og risikoeksponering. Opplæringen er tilgjengelig på fem forskjellige språk, med 100 separate opplæringsøkter på over 30 forskjellige steder, og tilbys til alt personell i heleide forretningsenheter, enten som klasseromsundervisning eller som e-læring.  

Fortsette å styrke selskapets kultur for rapportering av bekymringer og brudd knyttet til det etiske regelverket
Ved utgangen av 2014 innførte Statkraft nye rutiner for å øke rapporteringen av bekymringer. Rutinene beskriver hvordan de ansatte kan legge frem varslingssaker og hvordan de vil bli håndtert. Opplæring i de nye prosedyrene ble innarbeidet i opplæringsprogrammet for forretningsetikk- og anti-korrupsjon som selskapet introduserte i 2015. De nye prosedyrene og innføring av opplæringsprogrammet har bidratt til å øke rapporteringsnivået og gitt oss bedre kunnskap om hvordan vi skal håndtere slike rapporter. Det vil imidlertid bli nødvendig med videre innsats på dette området for å styrke rapporteringskulturen enda mer.

Fortsette å sikre tilfredsstillende håndtering av anti-korrupsjon og forretningsetikkrisiko i hele konsernet, med særskilt fokus på høy-risikoprosesser
I 2015 gjennomførte Statkraft en risikovurdering for korrupsjonsområdet, samt en gapanalyse for alle heleide enheter der formålet var å øke forståelsen for og påvise mulige gap i forebyggingen av risikoer. Det ble tatt en ‘nedenfra og opp’-tilnærming og intervjuer ble gjennomført med 350 ansatte på 25 forskjellige steder, etterfulgt av workshops med 185 ledere på høyt og mellomleder nivå. På bakgrunn av tilbakemeldingene har prosessen bidratt til viktige forbedringer i forståelse av risikoer og økt engasjementet for å innføre forebyggende tiltak i selskapet. Statkraft gjennomførte også en risikovurdering, gapanalyse og benchmarking knyttet til sanksjoner i 2015.

På grunnlag av risikoanalysen ble det utarbeidet en rekke anbefalinger, og tilhørende implementering, for hvordan de identifiserte gapene kan dekkes.

Forbedre hvordan forretningsetikk gjenspeiles i krav og kontroller for sentrale forretningsprosesser for å sikre adekvat håndtering av risiko
En rekke nye tiltak ble implementert og/eller initiert i 2015 for å sikre at risikoer relatert til forretningsetikk er tilstrekkelig ivaretatt av krav og kontroller i viktige forretningsprosesser. Dette inkluderte utarbeiding av egne planer for risikoforebygging for høyrisikoenheter, utarbeiding av nye selskapskrav for integritetssjekk av forretningspartnere, samt et nytt prosjekt med særlig fokus på håndtering av svindel- og korrupsjonsrisikoer i finansrelaterte aktiviteter.  

Vår forpliktelse

Statkrafts forpliktelse til å opprettholde et høyt integritetsnivå kommer klart til uttrykk i konsernets etiske retningslinjer, som godkjennes av styret. Statkraft har også vedtatt detaljerte retningslinjer for forretningsetikk og anti-korrupsjon. Statkraft slutter opp om de ti prinsippene i FNs Global Compact, som inkluderer en klar standard for anti-korrupsjon. 

Utfordrende arena – tydelig holdning

Statkraft er aktiv i mange forskjellige markeder. Noen av disse ligger høyt på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, og det legges spesiell vekt på å håndtere korrupsjonsrisiko i disse markedene. Statkraft arbeider aktivt for å sikre en god intern forretningskultur og utvikle robuste anti-korrupsjonstiltak.

I tillegg til den obligatoriske opplæringen som ble innført i organisasjonen i 2015 og andre forebyggende aktiviteter har Statkraft utarbeidet praktiske veiledninger som skal hjelpe medarbeidere med å håndtere etiske utfordringer.  Veiledningene supplerer styringsdokumenter, eksisterende anti-korrupsjonshåndbok og e-læringsprogram om anti-korrupsjon. For å sikre tilgjengelighet og fremme forståelse har dokumentene blitt oversatt til de forskjellige språkene som Statkrafts medarbeidere bruker.

Et av Statkrafts veildningsverktøy: En hurtigveiledning i forretningsetikk i Statkraft

Varslingskanal

Statkraft ønsker åpenhet rundt dilemmaer og etiske problemstillinger, og det er lagt til rette for at alle medarbeidere skal kunne få veiledning og råd med hensyn til tolking av Statkrafts etiske retningslinjer og ønsket adferd. Statkrafts etiske retningslinjer understreker at medarbeidere har både rett og plikt til å varsle om brudd på juridiske eller etiske forpliktelser gjennom linjeorganisasjonen eller konsernets varslingskanal som ivaretas av konsernrevisjonen. Varslingskanalen ble forbedret i 2014 og er nå også åpen for eksterne interessenter. I 2015 behandlet konsernrevisjonen 12 varslingssaker.