Rapport om samfunnsansvar 2015

Statkraft skal utvise samfunnsansvar i alle aktiviteter. Vi skal levere strøm basert på miljøvennlige energikilder, bruke bærekraftige, sikre og effektive produksjonsmetoder og utvise en ansvarlig og etisk adferd.

Denne delen av årsrapporten presenterer Statkrafts arbeid, styringssystem og resultater innen området samfunnsansvar for 2015. Her beskrives ambisjoner og mål, samt utfordringer og aktiviteter innen områder som miljø, helse og sikkerhet, menneskerettigheter, medarbeiderforhold og antikorrupsjon.

  • Miljøpåvirkning

    Statkraft tilbyr fornybare og bærekraftige energiløsninger. På denne måten bidrar vi til å møte en av vår tids største utfordringer: global oppvarming. Samtidig er all kraftproduksjon forbundet med ulike former for inngrep i naturen. Systematisk miljøstyring i tråd med god internasjonal praksis skal minimere og kompensere for de negative miljøvirkningene som følger av konsernets virksomhet.

  • Helse og sikkerhet

    Sikkerhet har høyeste prioritet i Statkraft og målet er null alvorlige skader for både egne ansatte, innleid personell, leverandører, partnere og tredjepart. Ønsket sikkerhetskultur skal gjennomsyre hele organisasjonen og være preget av åpenhet og et ønske om å lære - både av egne feil og av vellykkede forbedringstiltak.

  • Samfunnsansvar i utbyggingsprosjekter

    Som kraftprodusent er Statkraft involvert i flere utbyggingsprosjekter i forskjellige deler av verden. De fleste av disse er i vekstmarkeder, men det er også betydelige utbygginger i Nord-Europa, innen forskjellige teknologier. Her beskriver vi hvordan vi håndterte samfunnsansvar i et utvalg prosjekter i 2015.