Statkraft i verden

Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet og forvaltet norsk vannkraft. Da selskapet ble etablert som statsforetak i 1992, hadde selskapet en kraftproduksjon på 32 TWh i Norge. Vel 20 år etter er konsernet med en årsproduksjon på totalt 56 TWh, fordelt på 403 kraftverk i 14 land, Nordens tredje største produsent av elektrisk kraft og Europas største produsent av fornybar energi.

Konsernet's 403 kraftverk har en samlet installert effekt på 18 159 MW (Statkraft's andel). Per teknologi fordeler den installerte effekten seg på 81,5 % vannkraft, 14,3 % gasskraft, 3,9 % vindkraft og 0,3 % bio-brensel. Mesteparten av den installerte effekten er i Norge med 71,5 %, deretter følger Europa utenom Norden med 16,3 %, Norden utenom Norge med 8,3 % og resten av verden med 3,9 %. I tillegg har Statkraft eierandel i 29 fjernvarmeanlegg med en samlet innstallert effekt på 714 MW. Disse er lokalisert i Norge og Sverige.

 

Konsolidert virksomhet viser kapsiteten til investeringer som Statkraft fullkonsoliderer i regnskapet i henhold til IFRS. Differansen i mellom kapasiteten i henhold til direkte eierskap og konsolidert virksomhet tilskrives i stor grad investeringene i BKK og Agder Energi som klasifiseres som tilknyttede selskaper i henhold til IFRS.

Statkraft er inne i en periode med mange store rehabiliteringer, og har planlagt å investere 12 milliarder kroner i opprustning av eksisterende norske og svenske vannkraftverk i perioden 2014-18.

Totalt investerte Statkraft 11,2 milliarder kroner i 2014. En tredjedel av dette knyttet seg til rehabilitering av norske og svenske vannkraftanlegg, to tredjedeler ble investert i ny kapasitet, hovedsakelig i vindkraft i Sverige og Storbritannia og internasjonal vannkraft.

Vannkraftverkene Kjensvatn (12 MW) i Nordland og Eiriksdal (80 MW) i Sogn og Fjordane ble ferdigstilt i 2014. Kraftproduksjonen i Finland (66 MW) ble solgt. Etter salget har konsernet ingen kraftproduksjon i Finland, men vil fortsatt være aktive i det finske kraftmarkedet. Statkraft fikk lisens til å bygge vannkraftverket Ringedalen i Odda (23 MW).

Utenfor norden har Statkraft flere vannkraftverk under bygging. Statkraft satser i utvalgte markeder der konsernets vannkraftkompetanse kan skape verdi. Konsernet har vannkraftaktiviteter i Sørøst-Europa, Sør-Amerika og Sør-Asia samt eierandelen på 50 % i SN Power. Segmentet har eiendeler med en produksjonskapasitet på totalt 726 MW, hvorav 326 MW i konsolidert virksomhet. I tillegg har segmentet fire vannkraftverk på til sammen 1030 MW under bygging. Investeringene foretas ofte sammen med lokale partnere eller internasjonale investorer.

Tre nye landbaserte vindkraftverk ble satt i drift i 2014, Mörttjärnberget (85 MW) og Ögonfägnaden (99 MW) i Sverige samt Berry Burn (67 MW) i Storbritannia. I tillegg ble 144 MW av totalt 270 MW for den landbaserte vindparken Björkhöjden i Sverige ferdigstilt.

Statkraft etablerte selskapet Fosen Vind sammen med Agder Energi, NTE og TrønderEnergi. Fosen Vind skal eie tre planlagte vindparker på om lag 600 MW på Trøndelagskysten. Utviklingsarbeidet pågår, med målsetting om å fatte en investeringsbeslutning i midten av 2015. Ytterligere 400 MW utvikles i området gjennom selskapet SAE Vind.

Statkraft har også prosjekter innen havbasert vindkraft. Investeringsbeslutning ble tatt for havvindparken Dudgeon (om lag 400 MW) utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Statkraft eier 30 % av prosjektet og Statkrafts andel av investeringen ventes å være cirka 5 milliarder kroner.Samtidig solgte Statkraft seg ned i den havbaserte vindparken Sheringham Shole. Statkraft deltar også i havvindprosjektet Doggerbank, som en av fire partnere. En mulig utbyggingsbeslutning for dette prosjektet ligger flere år frem i tid.

Et nytt fjernvarmeanlegg i Sandefjord (23 MW) ble satt i drift i 2014. Statkraft fattet også investeringsbeslutning og startet bygging av fjernvarmeanlegg og -nett i Moss/Rygge samt besluttet videre utbygging av fjernvarmesystemet i Namsos.