Konsernstrategi

Statkraft har i mer enn 100 år utviklet og forvaltet norsk vannkraft og er i dag Europas største produsent av fornybar kraft. Selskapet har over 3300 ansatte i 19 land. Statkrafts internasjonale posisjon er et resultat av vekst bygget på norske ressurser og kompetanse over mange år.

Første prioritet for Statkraft er god forvaltning av norske vannkraftressurser. Norsk og nordisk vannkraft står for hoveddelen av Statkrafts inntekter og verdier. Statkrafts viktigste konkurransefortrinn er knyttet til forretningsmodellen for nordisk vannkraft der omfattende markedsanalyser danner basis for vedlikeholdsplanlegging, energidisponering og markedsagering både på kort og lang sikt.

Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Statkraft er godt posisjonert for å delta i Europas omlegging til renere kraftproduksjon og bidra med ny, ren produksjon i fremvoksende markeder.

Det europeiske kraftmarkedet har vært gjennom store endringer de siste årene med fallende kraftpriser og vanskelige forhold for europeiske kraftselskaper. Statkraft forventer at EU vil fortsette sin utvikling mot et lavkarbon energisystem, men med et økt fokus på forsynings­sikkerhet og energikostnad. Denne omleggingen innebærer utfordringer for de etablerte energiselskapene, men det gir også nye forretningsmuligheter innen fornybar kraftproduk­sjon og salg av tjenester og produkter til småskala kraftprodu­senter. I fremvoksende markeder forventes økonomisk vekst å føre til økt etterspørsel etter kraft og flere land har et godt grunnlag for utbygging av ny vannkraft.

Statkrafts konkurransefortrinn

Statkraft har over flere år lagt vekt på å utvikle konsernets strategiske ressurser. Dette er ressurser som kan gi Statkraft konkurransefortrinn og dermed et grunnlag for meravkastning i forhold til andre selskaper. Statkrafts konkurransefortrinn er først og fremst knyttet til:

 • Unike aktiva og vannkraftkompetanse
 • Integrert forretningsmodell og markedskompetanse
 • Markedsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon

I tillegg har Statkraft etablert attraktive markedsposisjoner i fremvoksende markeder og vindkraft som vil være sentrale i verdiskapingen fremover.

Unike aktiva og vannkraftkompetanse

Statkraft har produksjonsanlegg med lave variable kostnader, lang levetid og lave CO2-utslipp. Vannkraftverkene har høy reguleringsevne og har en total magasinkapasitet på om lag 40 TWh, noe som er en betydelig andel av den totale europeiske magasinkapasiteten. Basert på solid markedskunnskap og integrerte forretningsprosesser gjør anleggene det mulig for Statkraft å optimalisere kraftproduksjonen i forhold til korte, mellomlange og langsiktige prisvariasjoner i kraftmarkedet.

Statkraft er en stor vannkraftaktør og har god teknisk kompetanse innen drift og vedlikehold. Statkraft er en av de største kjøperne av elektromekanisk vannkraftutstyr i verden, noe som gir mulighet for stordriftsfordeler. Statkraft har betydelige aktiviteter innen oppgradering, hvor selskapet har lang erfaring og omfattende ekspertise, og er dermed i en posisjon hvor selskapet kan samarbeide med leverandører for å optimalisere utstyret.

Integrert forretningsmodell og markedskompetanse

Statkraft har lang erfaring fra et deregulert europeisk kraftmarked og har bygget opp spisskompetanse innen markedsanalyse, produksjonsoptimalisering av regulerbare kraftverk og handel med energi. Statkraft har et omfattende system for innsamling og bearbeiding av hydrologiske og andre markedsdata i det europeiske kraftmarkedet. Effektiv datainnsamling, modeller, systemer og prosesser for å lage prognoser og dra fordel av markedsvariasjoner er viktige konkurransefordeler. Statkraft utnytter sin kompetanse og aktiva til det fulle gjennom en integrert forretningsmodell der markedsanalysene danner basis for vedlikeholdsplanlegging, energidisponering og markedsagering både på kort og lang sikt. Formålet med forretningsmodellen er å utnytte Statkrafts markedskompetanse sammen med regulerbarheten i kraftverkene til å produsere når kraftprisene er høye.

Statkrafts markedsnærvær utenfor Norden gir verdifull markedsinformasjon som er viktig for å forvalte verdiene av de norske vannkraftverkene på en best mulig måte. 

Markedsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon

Statkraft har utviklet en markedsorientert organisasjon med lang erfaring fra deregulerte markeder. Innen energihandel og tjenester har Statkraft vist evne til å være tilpasningsdyktig når det gjelder endringer i markedsbetingelsene. Kombinasjonen av en tilpasningsdyktig og forretningsorientert organisasjon, omfattende kunnskap om kraftmarkedet samt utnyttelse av vekselvirkninger på tvers av konsernet har vært verdiskapende.

Statkraft har utviklet nye forretningsmuligheter selv når kraftprisene har vært under betydelig press i Europa, og virksomheten innen energihandel og tjenester har utviklet seg i omfang, produkter og geografisk utbredelse.    

Attraktive posisjoner etablert i fremvoksende markeder

Statkraft har lyktes med å etablere posisjoner i en rekke fremvoksende markeder med høy vekst i kraftforbruket og gode muligheter for utbygging av vannkraft. Statkraft var tidlig ute med å investere i vannkraft i fremvoksende markeder. Det er over 20 år siden Statkraft startet planleggingen av vannkraftinvesteringer i utlandet. De første landene var Laos og Nepal. Målet var å bruke norsk vannkraftkompetanse internasjonalt til lønnsom forretningsutvikling. Vannkraftutbygging har langsiktige tidshorisonter og Statkrafts engasjement er fortsatt i en tidlig fase.

Statkraft vil styrke konkurransesituasjonen i fremvoksende markeder ved å i enda større grad ta i bruk konkurransefortrinnene selskapet har bygget opp i Europa.

Attraktive posisjoner etablert i vindkraft

Statkraft har over tid utviklet en sterk posisjon innen landbasert vindkraft og har en betydelig prosjektportefølje i Norge, Sverige og Storbritannia. Konsernet åpnet i 2003 landets første vindpark på Smøla, og har siden utviklet solid kompetanse i alle faser fra prosjektutvikling til drift og vedlikehold. I Sverige har Statkraft i løpet av 2014 satt i drift 328 MW, og mer forventes ferdig utbygd i løpet av 2015.

Statkraft har etablert en posisjon innen havbasert vindkraft i Storbritannia. Statkraft har som mål å utvikle seg til å kunne ta operatørskap for samtlige prosjektfaser. I januar 2014 overtok Statkraft ansvaret for drift og vedlikehold på vindparken Sheringham Shoal. Statkraft og Statoil har besluttet å starte byggingen av havvindparken Dudgeon på om lag 400 MW utenfor kysten av Storbritannia.

Strategiske satsingsområder

Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Statkraft er godt posisjonert for å delta i Europas omlegging til renere kraftproduksjon og bidra med ny, ren produksjon i fremvoksende markeder. De følgende fem strategiske områdene vil bli prioritert:

 1. Europeisk fleksibel produksjon
  Europeisk fleksibel produksjon består av Statkrafts vannkraftvirksomhet i Norden, på kontinentet og i Storbritannia, samt gasskraftverk. Statkraft vil maksimere den langsiktige verdien av anleggene gjennom fremragende drift, oppgraderinger og investeringer i ny kapasitet innen eksisterende reguleringsområder.
 2. Energihandel og tjenester
  Det europeiske kraftmarkedet er i betydelig endring. Nye aktører i kraftmarkedet og en økning i desentralisert kraftproduksjon, øker behovet for kompetansebaserte tjenester som et bindeledd mellom kraftproduksjon og marked. Statkraft har vist evne til å skape verdier i denne omleggingen. I 2011 begynte Statkraft å tilby tjenester knyttet blant annet til å håndtere markedstilgang for mindre, desentraliserte produsenter av fornybar kraft. Statkraft vil gradvis øke aktivitetene innen energihandel for å skape nye forretningsmuligheter i et europeisk marked i endring. I tillegg er Statkrafts mål å utvikle markedsoperasjoner i utvalgte internasjonale markeder hvor Statkraft har eierandeler.
 3. Vannkraft i fremvoksende markeder
  Statkraft, SN Power og Agua Imara har i løpet av de siste årene etablert virksomheter i flere markeder med forventet langsiktig økonomisk vekst, økt behov for miljøvennlig energi og betydelig potensial for vannkraft. Statkrafts mål er å styrke konsernets posisjon i disse vekstmarkedene gjennom lønnsom vekst. I løpet av 2014 har Statkraft restrukturert konsernets internasjonale vannkraftaktiviteter og vil etablere integrerte operasjoner for aktivitetene i Sørøst Europa, Sør-Amerika og Sør-Asia for i større grad å utnytte konsernets konkurransefortrinn knyttet til drift, vedlikehold, energidisponering og energi­handel. Videre vil Statkraft gjennom selskapet SN Power utvikle en portefølje med lønnsomme vannkraftverk i Sørøst-Asia, Mellom-Amerika og Afrika.  
 4. Vindkraft
  Statkraft har en betydelig portefølje av prosjekter innen landbasert vindkraft. I Norge og Sverige vil Statkraft prioritere å ferdigstille de pågående investeringene i Sverige og utvikle prosjekter på Fosen og i Snillfjord-området. Statkraft vil også søke å utvikle ny landbasert vindkraft i Storbritannia, som har attraktive støtteordninger. I juli solgte Statkraft 49 % eierandel i tre landbaserte vindkraftverk i Storbritannia. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene, og salget vil gjøre det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Innen  havbasert vindkraft vil Statkraft prioritere utbyggingen av Dudgeon, utvikling av Triton Knoll og fortsette å videreutvikle kompetanse for å ta operatøransvar i hele verdikjeden.
 5. Fjernvarme
  Statkraft vil videreutvikle lønnsomheten i den eksisterende porteføljen og organisk vokse i tilknytning til eksisterende anlegg i Norge og Sverige.

I tillegg til disse fem fokusområdene vil Statkraft fortsette å støtte en lønnsom utvikling av de deleide regionale kraftselskapene i Norge innen miljøvennlig kraft. Videre vil Statkraft styrke innovasjonsaktivitetene for å øke konkurransefortrinnene innen kjernevirksomheten og fremme ny forretningsutvikling.

Økt konkurranseevne - Styrke og utnytte kjernekompetanse

Statkraft vil styrke og utnytte konsernets kjernekompetanse, utnytte vekselvirkninger på tvers av områder og utvikle et mer internasjonalt selskap som også tilpasser seg lokale forhold og kulturer. Dette vil styrke konkurranseevnen i fremvoksende markeder gjennom kompetanseoverføring og samtidig styrke den norske virksomheten gjennom økt internasjonalisering.

God prosjektgjennomføring er en forutsetning for vekst i fremvoksende markeder, samtidig som prosjektene utføres på en ansvarlig og bærekraftig måte innenfor strenge HMS-krav. En egen enhet for prosjekter og utbygging har blitt opprettet innen vannkraft i fremvoksende markeder. Enheten skal være en foretrukken leverandør av prosjekt- og utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og i det omorganiserte SN Power. Dette vil legge til rette for mer effektiv bruk av kompetanse på tvers av en felles prosjektportefølje.